Eettinen ohjeistus lainanvälittäjille

Santanderin eettinen ohjeistus lainanvälittäjille

Me Santanderilla haluamme noudattaa ja edistää kaikessa toiminnassamme toimintatapoja, jotka ovat rehellisiä ja totuudenmukaisia. Tämä koskee sekä itse rahoitustoimintaa että siihen liittyvää markkinointia ja valittuja yhteistyökumppaneita.

Lainojen vertailu ja lainatarjouksen hyväksyminen ovat kuluttajille äärimmäisen tärkeitä päätöksiä. Lainanvälittäjien päällekäyvä markkinointi saattaa kuitenkin hämärtää kuluttajan päätöksentekokykyä. Tämän vuoksi vertailupalveluiden tulisi toimia läpinäkyvästi ja kuluttajan edun mukaisesti. Valitettavasti näin ei kuitenkaan kaikkien lainanvälittäjien kohdalla ole.

Tästä syystä olemme laatineet lainanvälittäjille kahdeksan kohdan eettisen ohjeistuksen, johon sitoutumista tulemme odottamaan kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Näihin lukeutuvat erityisesti lainanvälittäjät, jotka ovat keskeisessä asemassa kuluttajaluottojen kilpailuttamisessa.

1. Markkinoinnin on oltava rehellistä ja vastuullista

Lainanvälittäjän on tehtävä vain rehellistä ja todenmukaista markkinointia. Välittäjän tulee kertoa oman komissionsa määrä ja huolehtia siitä, että asiakas tietää maksavansa välillisesti myös lainanvälittäjän tarjoamasta palvelusta. Lainanvälittäjän tulee myös tuntea yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuunsa tilanteessa, jossa mahdollisesti maksukyvytön kuluttaja hakee lainaa, ja olla välittämättä tällaisia hakemuksia edelleen lainaajalle. (ICC artikla 1: Perusperiaatteet).

2. Kuluttajaa ei saa koskaan johtaa harhaan

Lainanvälittäjän tulee kertoa toiminnastaan ja suosittelemistaan lainoista totuudenmukaisesti ja ymmärrettävästi, jotta kuluttaja ei tule johdetuksi harhaan. Lainanvälittäjän on myös huolehdittava, ettei vahingossakaan väärinkäytä kuluttajan luottamusta, vaan että kuluttaja saa ajankohtaista, paikkaansa pitävää ja vertailukelpoista tietoa muun muassa lainan kokonaiskustannuksista ja kuukausieristä. Lainanvälittäjä ei saa markkinoida kulutusluottotuotteita siten, että se jollain tavalla hyötyy kuluttajan kokemattomuudesta tai tiedon puutteesta. (ICC artiklat 3: Rehellisyys, 5: Totuudenmukaisuus ja 8: Toteennäyttäminen)

3. Lainojen vertailu on tehtävä totuudenmukaisesti

Kun lainanvälittäjä vertailee lainoja kuluttajan puolesta, sen on kerrottava rehellisesti vertailun perusteista. Pyyntö lainatarjouksesta on lähetettävä kaikille lainaajille, jotka ovat mukana vertailussa, ja vertailuun on sisällytettävä kaikki annetut tarjoukset. Jos lainanvälittäjä vertailee lainaa sellaisin perustein, jotka tukevat sen omaa liiketoimintaa (esimerkiksi matalamman komission lainatarjoukset jätetään pois vertailusta), kyseessä on kuluttajaa harhaanjohtava vertailu. Vertailtavat tiedot on pystyttävä esittämään kuluttajalle totuudenmukaisesti. Lainanvälittäjä ei saa vertailussa suositella kuluttajalle epäsuotuisaa lainaa ja lainatarjousten on oltava kokonaisuudessaan vertailukelpoisia keskenään. (ICC artiklat 9: Totuudenmukaisuus ja 11: Vertaileva markkinointi)

4. Vain tarpeellisia henkilötietoja saa kerätä

Luotonvälittäjä saa kerätä kuluttajilta vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen lainan kilpailutuksessa. Kuluttajan yksityisyyttä on kunnioitettava ja kuluttajalle on kerrottava, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään. (ICC artikla 19: Tietosuoja)

5. Kuluttajan antamia tietoja on säilytettävä huolellisesti

Luotonvälittäjän keräämät tiedot ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden käsittelyssä, suojaamisessa ja säilyttämisessä tulee olla erityisen tarkka – varsinkin kun tiedot annetaan eteenpäin kilpailutustarkoituksessa kolmansille osapuolille. Kuluttajan antamia tietoja saa säilyttää vain niin kauan kuin lainahakemuksen käsittelyn kannalta on tarpeen. (ICC artiklat 19: Tietosuoja)

6. Lupa tietojen luovuttamiseeen kolmansille osapuolille pyydettävä erikseen

Lupa tietojen luovuttamisesta kolmansille osapuolille on pyydettävä erikseen. Lainanvälittäjän on taattava, että kolmansien osapuolten käyttämät keinot henkilötietojen suojaamiseen ovat vähintään samalla tasolla kuin sillä itsellään on. (ICC artikla 19: Tietosuoja)

7. Markkinointilupa on pyydettävä aina erikseen

Lupa käyttää tietoja markkinointitarkoituksessa on aina pyydettävä erikseen. Markkinointiluvasta tulee olla mahdollista kieltäytyä hakemusta lähetettäessä. Tietoja ei myöskään saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman, että tähän on kuluttajan suostumus. Kuluttajan pitää pystyä kieltämään pyytämättä lähetetyt kaupalliset viestit, ja sitä varten on oltava yksinkertainen ohjeistus. (ICC artiklat 19: Tietosuoja ja D4: Pyytämättä lähetetyt viestit)

8. Kuluttajalle on annettava vapaus hyväksyä tai hylätä lainatarjous ilman painostusta

Lainanvälittäjän ei tule antaa yhteistyökumppaneilleen mahdollisuutta painostaa asiakasta omilla yhteydenotoillaan, jos kuluttaja ei ole antanut tähän suostumustaan. Lainanvälittäjä ei saa tehdä valintaa lainasta kuluttajan puolesta, vaan kuluttajan itse on annettava tehdä valinta siitä, minkä lainatarjouksen hän haluaa hyväksyä. (ICC artikla 21: Tilaamatta toimitettu tuote)