Ostorahoitus - Sopimusehdot

1. Rahoitus ja kauppaehdot

Tähän sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalain (38/78) 7 luvun säännöksiä. Kauppaehtojen osalta noudatetaan myyjän ja ostajan välillä laaditun kauppasopimuksen ehtoja. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä "kohde". Myyjästä ja mikäli sopimus on siirretty, myyjän siirronsaajasta, käytetään jäljempänä nimitystä "luotonantaja",ellei asiayhteys toisin edellytä.

2. Sopimuksen panttaus ja siirto

Myyjällä on oikeus pantata ja siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen, kolmannelle, esimerkiksi rahoitusyhtiölle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Sopimuksen siirrosta pitää ilmoittaa ostajalle. Jos myyjä on siirtänyt sopimuksen, ostajan pitää maksaa sopimuksenmukaiset maksut siirtoilmoituksen jälkeen siirronsaajalle. Mikäli sopimus on siirretty, myyjällä tai muulla siirtäjällä ei ole enää mitään oikeutta määrätä sopimuksesta.

Ostaja ei saa siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle muutoin kuin luotonantajan kirjallisella suostumuksella ja asettamilla ehdoilla. Luotonantajalla on oikeus periä siirrosta hinnastonsa mukainen kohtuullinen palkkio.

3. Omistusoikeus

Ostaja saa omistusoikeuden kaupankohteeseen myyjän ja ostajan välillä laaditun kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti. Luotonantajalla ei ole omistusoikeutta tai takaisinotto-oikeutta kaupankohteeseen.

4. Korko ja palkkiot

Luoton korko on kiinteä. Koron laskemistapa ilmoitetaan ostajalle sopimuslomakkeella ja maksuerien maksuohjelmassa. Luotonantajalla on oikeus periä ostajan pyynnöstä tehtävän sopimukseen liittyvän muutoksen tai palvelun johdosta muita maksuja ja palkkioita luotonantajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Luotonantajan pitää ilmoittaa hinnaston muutoksesta kuluttajaostajalle pysyvällä tavalla ennen muutoksen voimaantuloa.

5. Ostajan oikeus peruuttaa sopimuksen mukainen luotto- ja liitännäissopimuksen raukeaminen

Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimuksen mukainen luotto ilmoittamalla siitä luotonantajalle pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona ostaja on saanut kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen sopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti. Peruuttamisilmoituksen olisi hyvä olla yksilöity ja sisältää ainakin ostajan nimi, henkilötunnus ja kohteen tunnistetiedot sekä ostajan allekirjoitus.
Peruuttaessaan sopimuksen ostaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton koron ajalta, jona luotto on ollut hänen käytettävissään. Josluotonantaja on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, luotonantajalla on oikeus saada korvaus ostajalta myös tällaisista maksuista.

Ostajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksettava luotonantajalle tämän sopimuksen mukainen velkaosuus käteishinnasta sekä suoritettava edellä mainitut korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.
Sopimuksen mukaisen luoton peruuttaminen ei vapauta Ostajaa kauppasopimuksen mukaisista velvoitteista. Ostajan peruuttaessa sopimuksen peruuntuvat myös tähän sopimukseen liittyvät muut luotonantajan tai luotonantajan yhteistyökumppanin tarjoamat liitännäissopimukset. Jos ostaja haluaa pitää liitännäissopimuksen voimassa sopimuksen mukaisen luoton peruuttamisesta huolimatta, hänen on ilmoitettava tästä luotonantajalle pysyvällä tavalla 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.

6. Ennenaikainen maksu, maksuohjelman muuttaminen ja lyhennystaulukko

Ostaja saa halutessaan maksaa koko luoton tai osan siitä ennakolta luotonantajalle. Tällöin ostajan on kuitenkin etukäteen ilmoitettava luotonantajalle halustaan tehdä sovitusta maksusuunnitelmasta poikkeava ylimääräinen lyhennys, muutoin luotonantaja kohdistaa sopimuksen mukaisen maksuerän ylittävän määrän luotonantajan etukäteen ostajalle pysyvällä tavalla ilmoit-tamallatavalla.

Luotonantajan saatava lasketaan kuluttajansuojalain 7 luvun 27 §:ssä ja tarkoitetulla tavalla.
Luotonantaja saa periä ostajalta korvauksen luoton tai sen osan ennenaikaisesta maksamisesta silloin, kun luotto on sovittu kiinteäkorkoiseksi ja luottoa on maksettu takaisin ennenaikaisesti viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana yli 10 000 euroa.

Korvauksen määrä on enintään yksi (1) prosentti takaisinmaksetun luoton määrästä tai, jos ennenaikaisen takaisinmaksun hetkellä sopimuksen päättymiseen on vähemmän kuin vuosi, puoli (½) prosenttia takaisinmaksetun luoton määrästä. Korvaus erääntyy maksettavaksi luoton maksun yhteydessä. Ostaja ja luotonantaja voivat sopia maksuohjelman tai muun sopimusehdon muuttamisesta sopimuskauden aikana. Luotonantajalla on oikeus periä tehdystä muutoksesta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukainen kohtuullinen palkkio. Ostajalla on oikeus valita ilmoittamalla luotonantajalle pysyvällä tavalla, mitä useammista saman luotonantajan saatavista hänen suorituksellaan lyhennetään. Ostajalla on oikeus saada pyynnöstä maksutta lyhennystaulukko milloin tahansa sopimussuhteen kestäessä.

7. Maksun laiminlyönnin ja ostajan muun sopimusrikkomuksen seuraamukset

Mikäli ostaja laiminlyö sopimuksen mukaisen maksu- tai muun velvoitteensa, saattaa luotonantajalle syntyä oikeus rekisteröidä maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin ja oikeus periä viivästyskorkoa sekä perimiskulut. Luotonantaja antaa ostajalle maksuviivästystilanteissa tietoa ja neuvoja maksuvaikeuksien syntymisen ja syvenemisen estämiseksi ja maksukyvyttömyystilanteiden hoitamiseksi.

7 a. Viivästyskorko ja perimiskulut

Viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista maksueristä ja muista saatavista määräytyy Korkolain (633/82) mukaisesti. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin luotonantajan luotosta perimä korko. Mikäli luotonantajan ennen luoton erääntymistä perimä korko on edellä mainittua korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, luotonantajalla on oikeus periä viivästyskorkona kuluttajaostajalta tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Ostaja on lisäksi velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut saatavien perinnästä annetun lain (513/99) mukaisesti.

7 b. Luoton erääntyminen

Koko ostajan jäljellä oleva luotto korkoineen ja rahoitukseen liittyvine muine maksuvelvoitteineen erääntyy maksettavaksi, jos ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä vähintään kuukauden ja eräpäivästä lukien ja on edelleen suorittamatta, ja kysymyksessä on
  •  erä, joka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) luottohinnasta, tai
  •  erä, joka on yhdessä aikaisemmin erääntyneen tai erääntuneiden, maksamatta olevien erien kanssa vähintään viisi (5)prosenttia luottohinnasta tai
  •  koko jäännössaatava.
 

Luotonantajalla on oikeus saattaa edellä määrätty toimenpide viivästyneen maksun määrästä riippumatta voimaan, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi (6) kuukautta ja se on olennaisessa määrin edelleen suorittamatta.

Luotonantajalla ei ole kuitenkaan oikeutta saattaa voimaan edellä mainittua toimenpidettä, jos maksun viivästyminen johtuu ostajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta ostajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Luotonantajalla on sama oikeus, jos ostaja muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai mikäli ostaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tai muutoin virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet lainan myöntämiseen tai sopimusehtoihin, tai hakija on syyllistynyt rikolliseen menettelyyn sopimussuhteessa.

Erääntyminen tulee voimaan erääntymisilmoituksessa ilmoitettuna ajankohtana. Erääntyminen tulee kuitenkin voimaan aikaisintaan neljän (4) viikon tai, jos ostajalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty ostajalle. Jos ostaja maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen ennen erääntymistä, erääntyminen raukeaa. Luotto erääntyy maksettavaksi heti, mikäli ostaja asetetaan konkurssiin tai kuolee.

Mikäli huolimatta jonkun yllä olevan eräännyttämisperusteen olemassaolosta, luotonantaja ei vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei luotonantaja luovu eräännyttämisperusteesta ostajaan nähden mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

7 c. Maksuhäiriömerkintä

Maksun laiminlyönti saadaan ilmoittaa rekisteröitäväksi Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla sen jälkeen kun maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä, jolleivatluotonantaja ja ostaja ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta. Luotonantajan on lähetettävä ostajalle vähintään 21 päivää ennen tietojen luovuttamista kirjallinen maksukehotus, jossa muistutetaan maksuhäiriötietojenilmoittamisesta ja merkitsemisestä luottotietorekisteriin. Maksuhäiriömerkintä saattaa vaikeuttaa tulevaa luotonsaantia.

8. Ostajan yhteys- ja luottotiedot

Luotonantajalla on oikeus tarkastaa ostajan henkilö- tai yhteisötiedot sekä hankkia tarpeelliset luottotiedot luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla ja tunnistaa ostaja luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/07) 135 §:ssä ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/08) tarkoitetulla tavalla. Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä (Politically ExposedPerson eli PEP) pidetään edellä mainitun lain 20§:ssä tarkoitettua henkilöä tai tällaiseen henkilöön läheisessä suhteessa olevaa henkilöä, joka toimii tai on viimeisen 12 kuukauden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä toisessa valtiossa.

Ostajan pitää ilmoittaa välittömästi luotonantajalle yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista. Luotonantajan ilmoitukset ostajalle voidaan pätevästi tehdä ostajan tätä sopimusta tehtäessä ilmoittamaan osoitteeseen, ellei ostaja ole todistettavasti ilmoittanut uutta täydellistä osoitettaan.

9. Markkinointi ja viestintä

Ostaja luovuttaa luotonantajalle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä ostajan hakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöltä saatuja luottotietoja. Ellei hakija sitä erikseen kiellä, luotonantajalla on oikeus käyttää ostajan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Luotonantaja käyttää asiakasviestinnässään sähköisiä viestintävälineitä, kuten SMSviestejä.

10. Myyjän ja luotonantajan vastuu virhetilanteessa

Kohteessa ilmenevien virheiden osalta noudatetaan myyjän ja ostajan välillä laaditun kauppasopimuksen ehtoja. Ostajan tulee tehdä virheilmoitus myyjälle tai kauppasopimusehdoissa mainitulle muulle vastuutaholle. Ostajalla on kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:ssä tarkoitettu oikeus vaatia myyjän sopimusrikkomuksen johdosta hyvitystä myös luotonantajalta, jolle sopimus on siirretty. Luotonantaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan ostajalle enempää kuin on saanut tältä maksuina. Ostajalla on asiasta luotonantajalle ilmoitettuaan oikeus pidättäytyä sovittujen maksuerien maksamisesta virhettä vastaavalla määrällä. Ostaja vastaa perusteettomasta maksusta pidättäytymisestä aiheutuneista viivästys- ja muista seuraamuksista.

11. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kirjallisesti käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan, joka voi antaa erimielisyyden ratkaisemiseksi suosituksen. Jos luotonantaja on Finanssivalvonnan valvottava, voi ostaja kääntyä myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan puoleen (www.fine.fi).

Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava ostajan asuinpaikan käräjäoikeudessa, ellei ostaja halua nostaa kannetta luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jos ostajalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, kanne pitää nostaa Helsingin käräjäoikeudessa.

12. Valvontaviranomainen

Kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksien noudattamista valvovat Kuluttaja-asiamies ja Kuluttajavirasto (www.kuluttajavirasto.fi) ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintoviranomaiset sekä myös Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi) silloin, kun luotonantajana on Finanssivalvonnan valvottava.