Ostorahoituskaupan sopimusehdot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Santander Consumer Finance Oy:n myöntämään ostorahoitukseen. Luottosopimus ostajan ja Santander Consumer Finance Oy:n välillä muodostuu ostorahoitussopimuksesta ja näistä ehdoista.

1. Sopijapuolet

Luottosopimuksen osapuolet ovat luotonantaja ja luotonsaaja. Luotonsaajia ovat Ostorahoitussopimuksessa yksilöidyt ostajat.

2. Luotonantaja

Santander Consumer Finance Oy (y-tunnus: 2076455-0)

Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki

3. Luoton tiedot ja voimaantulo

Luotonantajan myöntämä luotto on hyödykesidonnainen kertaluotto. Luoton määrä muodostuu kulloinkin luototettavasta hyödykkeestä sekä mahdollisista kuluista, jotka on eritelty ostorahoitussopimuksessa. Luottoa ei voi nostaa luotonsaajan käyttöön eikä luotossa ole luottorajaa, joka vapautuisi luotonsaajan käyttöön suoritusten jälkeen.

Luottosopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun luotonsaaja on allekirjoittanut Ostorahoitussopimuksen ja kun luotonantaja on kirjallisesti ilmoittanut ostajalle myöntävänsä hakemuksen mukaisen luoton. Mikäli hakemuksesta ilmenevä ja luotonantajan tekemän luottopäätöksen mukainen luoton määrä alenee hyödykkeen tai palvelun toteutuneen alhaisemman hinnan vuoksi, oikaisee luotonantaja luoton määrää koskevat tiedot ilmoittamalla siitä luotonsaajalle kirjallisesti sopimuksen voimaantulon yhteydessä. Luotonantajan tekemä luottopäätös on voimassa 90 päivää. Luottosopimuksen kesto on määritelty Ostorahoitussopimuksessa.

4. Korko ja palkkiot

Luoton korko on kiinteä. Luotonantajalla on oikeus periä ostajan pyynnöstä tehtävän sopimukseen liittyvän muutoksen tai palvelun johdosta muita maksuja ja palkkioita luotonantajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Ostorahoitussopimuksesta ilmenevä luoton todellinen vuosikorko on laskettu luoton hakemishetken mukaisesti. Laskenta on perustunut oletukselle, että korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana koko laina-ajan. Ajankohtainen palveluhinnasto löytyy osoitteesta www.santanderconsumer.fi.

5. Ennenaikainen maksu ja lyhennystaulukko

Luotonsaajalla on oikeus maksaa haluamanaan ajankohtana ylimääräisiä lyhennyksiä tai ennenaikaisesti koko luottosumma ilman ylimääräisiä kuluja. Ylimääräinen suoritus kohdistetaan automaattisesti luoton pääomaan. Luotonantajalle ei tarvitse ilmoittaa ylimääräisistä suorituksista tai luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Luotonantajan saatava lasketaan kuluttajansuojalain 7 luvun 27 §:ssä ja tarkoitetulla tavalla. Mikäli luotonsaajan loppusuoritus ylittää tai alittaa luoton jäljellä olevanvelan määrän enintään viidellä eurolla, luotonsaajalla on oikeus olla maksamatta jäännösvelkaa ja luotonantajalla vastaavasti palauttamatta liikasuoritusta. Luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä sopimussuhteen kuluessa luoton takaisinmaksua koskeva lyhennystaulukko.

6. Viivästyskorko ja perimiskulut

Viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista maksueristä ja muista saatavista määräytyy korkolain (633/82) mukaisesti. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin luotonantajan luotosta perimä korko. Mikäli luotonantajan ennen luoton erääntymistä perimä korko on edellä mainittua korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, luotonantajalla on oikeus periä viivästyskorkona luotonsaajalta tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Luotonsaaja on lisäksi velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut saatavien perinnästä annetun lain (513/99) mukaisesti.

7.Luoton erääntyminen

Koko luotonsaajan jäljellä oleva luotto korkoineen ja rahoitukseen liittyvine muine maksuvelvoitteineen erääntyy maksettavaksi Luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä vähintään kuukauden ja eräpäivästä lukien ja on edelleen suorittamatta, ja kysymyksessä on erä, joka on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) luottohinnasta, tai erä, joka on yhdessä aikaisemmin erääntyneen tai erääntyneiden, maksamatta olevien erien kanssa vähintään viisi (5) prosenttia luottohinnasta, tai koko jäännössaatava.

Luotonantajalla on kuitenkin oikeus eräännyttää luotto viivästyneen maksun määrästä riippumatta voimaan, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi (6) kuukautta ja se on olennaisessa määrin edelleen suorittamatta. Luotonantajalla ei ole kuitenkaan oikeutta saattaa voimaan edellä mainittua toimenpidettä, jos maksun viivästyminen johtuu luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta.

Luotonantajalla on sama oikeus, jos luotonsaaja muutoin olennaisesti rikkoo Luottosopimuksen ehtoja tai mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tai muutoin virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luoton myöntämiseen tai sopimusehtoihin, tai luotonsaaja on syyllistynyt rikolliseen menettelyyn sopimussuhteessa.

Erääntyminen tulee voimaan erääntymisilmoituksessa ilmoitettuna ajankohtana. Erääntyminen tulee kuitenkin voimaan aikaisintaan neljän (4) viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty luotonsaajalle. Jos luotonsaaja maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen ennen erääntymistä, erääntyminen raukeaa.

Luotto erääntyy maksettavaksi heti, mikäli luotonsaaja asetetaan konkurssiin tai kuolee. Mikäli huolimatta jonkun yllä olevan eräännyttämisperusteen olemassaolosta, luotonantaja ei vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei luotonantaja luovu eräännyttämisperusteesta luotonsaajaan nähden, mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

8. Luottotietojen käyttäminen ja maksuhäiriömerkintä

Lainan myöntämistä edeltää luottoharkinta ja Santander Consumer Finance Oy päättää yksipuolisesti lainan myöntämisestä. Santander Consumer Finance Oy tarkistaa luottoa myöntäessään lainanhakijan luotto- ja tulotiedot Verohallinnon positiivisesta luottotietorekisteristä. Santander Consumer Finance Oy käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan myös lainanhakijan henkilöluottotietoja. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Dun & Bradstreet Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Maksun laiminlyönti saadaan ilmoittaa rekisteröitäväksi Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla sen jälkeen, kun maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä, jolleivat luotonantaja ja luotonsaaja ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta. Luotonantajan on lähetettävä luotonsaajalle vähintään 21 päivää ennen tietojen luovuttamista kirjallinen maksukehotus, jossa muistutetaan maksuhäiriötietojen ilmoittamisesta ja merkitsemisestä luottotietorekisteriin.

9. Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla luotonantajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun luotonsaaja on saanut kappaleen luottosopimuksesta ehtoineen kirjallisesti. Jos luotonsaaja peruuttaa luottosopimuksen, luotonantaja perii luoton koron siltä ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä.  Luotonsaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

Jos luotonsaaja peruuttaa koti- tai etämyyntisopimuksen, liitännäinen luotto peruuntuu ilman toimenpiteitä. Luotonsaajan tulee peruutustilanteessa aina toimittaa peruutusilmoitus myös luotonantajalle.  

10. Myyjän ja luotonantajan vastuu virhetilanteessa

Luotonsaajalla on kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:ssä tarkoitettu oikeus vaatia hyödykkeen myyjän sopimusrikkomuksen johdosta hyvitystä myös luotonantajalta tai näiden mahdolliselta siirronsaajalta. Luotonantaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan luotonsaajalle enempää kuin on saanut tältä maksuina. Luotonsaajalla on asiasta luotonantajalle ilmoitettuaan oikeus pidättäytyä sovittujen maksuerien maksamisesta virhettä vastaavalla määrällä. Luotonsaaja vastaa perusteettomasta maksusta pidättäytymisestä aiheutuneista viivästys- ja muista seuraamuksista. Luotonsaajan tulee tehdä virheilmoitus kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

11. Luotonsaajan yhteys- ja luottotiedot

Luotonantajalla on oikeus tarkastaa ostajan henkilötiedot sekä hankkia tarpeelliset luottotiedot luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla ja tunnistaa luotonantaja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (444/2017) tarkoitetulla tavalla. Luotonsaajan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahoittamisen ja em. rikoksella saadun omaisuuden tai rikoshyödyn tutkintaan saattamista varten. Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä (Politically Exposed Person eli PEP) pidetään edellä mainitun lain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua henkilöä tai tällaiseen henkilöön läheisessä suhteessa olevaa henkilöä, joka toimii tai on viimeisen 12 kuukauden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä tai tällaisen henkilön perheenjäsentä tai yhtiökumppania.

Luotonsaajan pitää ilmoittaa välittömästi luotonantajalle yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista. Luotonantajan ilmoitukset ostajalle voidaan pätevästi tehdä luotonsaajan Ostorahoitussopimuksessa ilmoittamaan osoitteeseen, ellei luotonsaaja ole todistettavasti ilmoittanut uutta täydellistä osoitettaan.

12. Viestintä ja henkilötietojen käsittely

Luotonantaja käyttää asiakasviestinnässään sähköisiä viestintävälineitä, kuten SMS-viestejä. Luotonantaja käsittelee luotonsaajan henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti asiakassuhteen hoitamiseksi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy tietosuojaselosteesta osoitteesta www.santanderconsumer.fi/tietosuoja.

13. Sopimuksen siirtäminen

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle lainanhakijaa kuulematta.

14. Sopimuksen purkaminen

Luotonantajalle on oikeus purkaa luottosopimus, mikäli luotonsaaja on asetettu tai tullaan asettamaan Yhdysvaltojen (OFAC) pakotelistalle.

15. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi).

16. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos tämän luottosuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, luotonsaaja voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan ottamalla yhteyttä kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta). Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostettava luotonsaajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei luotonsaaja halua nostaa kannetta luotonantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Sopimukseen ja luottosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.