Markkinointikieltotiedot

1 Yhteystiedot ja neuvonta      

Santander Consumer Finance Oy

Risto Rytin tie 33

00570 Helsinki

+358 (0)9-8564 5100

2 Tietosuojavastaavan yhteystiedot                 

dpo@santanderconsumer.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste                      

Rekisterinpitäjä (Santander Consumer Finance Oy, "SCF") käsittelee osana liiketoimintaansa potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden henkilötietoja, joita voidaan käyttää SCF:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelujen myyntiin ja markkinointiin, kuten sähköpostimarkkinointiin, puhelinmarkkinointiin, tekstiviestimarkkinointiin ja kohdennettuun markkinointiin mm. sosiaalisessa mediassa sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen. SCF:llä on lisäksi pysyvää markkinointitietoa, jota käsitellään myös henkilöistä, joiden asiakkuus on päättynyt.

Periaatteet potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä sekä pysyvän markkinointitiedon ja kampanjamarkkinointitiedon käsittelystä on kerrottu omissa tietosuojaselosteissaan ("Potentiaaliset asiakkaat", "Asiakkaat", "Pysyvä markkinointitieto" ja "Kampanjamarkkinointitiedot").

Mikäli henkilö on ilmoittanut SCF:lle kirjallisesti yleisestä suoramarkkinointikiellosta asiakaspalveluun, säilytetään henkilöstä kieltotiedon alkamisajankohdan lisäksi toistaiseksi viimeiseksi ilmoitetut etu- ja sukunimet, syntymäaika sekä yhteys- ja osoitetiedot. SCF pyrkii kohdentamaan tiedon markkinointikiellosta näiden tietojen perusteella. Henkilö voi omalla suostumuksellaan ja aktiivisella ilmoituksellaan parantaa kohdennettavuutta antamalla markkinointikiellon yhteydessä oman henkilötunnuksensa tätä tarkoitusta varten.

Pyydämme huomioimaan, että SCF käyttää myös ostopalveluna saatuja yhteystietoja, jolloin on mahdollista, että markkinointikiellosta huolimatta markkinointia saattaa poikkeuksellisesti kohdentua myös kiellon ilmoittaneille varotoimenpiteistä huolimatta. Haluamme kunnioittaa markkinointikieltoanne ja pyydämme olemaan tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun.

Markkinointikieltotietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6(1)b (sopimuksen täytäntöön paneminen), 6(1)c (lakisääteisen velvoitteen noudattaminen) ja 6(1)f (oikeutettu etu). Henkilötunnuksen käsittely ja sen yhdistäminen markkinointikieltotietoon perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6(1)a mukaiseen suostumukseen.

4 Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä           

Markkinointikieltotiedosta kerätyt henkilötiedot voivat sisältää yhden tai useamman seuraavan ryhmittelyn mukaisen tiedon.

Markkinointikiellon antaneen henkilön perustiedot:

 •  kieltotiedon alkamisajankohta (kielto on voimassa toistaiseksi)
 •  tunnistenumero
 •  viimeiseksi ilmoitetut etu- ja sukunimet
 •  syntymäaika
 •  viimeiseksi ilmoitetut yhteys- ja osoitetiedot
 •  henkilötunnus, jos henkilö on antanut markkinointikiellon yhteydessä henkilötunnuksen käsittelyyn nimenomaisen suostumuksen ja aktiivisen ilmoituksen parantaakseen markkinointikiellon kohdennettavuutta
 •  henkilön itsensä antamat tarpeelliset lisätiedot, jos henkilö on antanut markkinointikiellon yhteydessä tarpeellisten lisätietojen käsittelyyn nimenomaisen suostumuksen ja aktiivisen ilmoituksen parantaakseen markkinointikiellon kohdennettavuutta.

SCF pyrkii kohdentamaan tiedon markkinointikiellosta näiden tietojen perusteella. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa erikseen kuvatulla tavalla itseään koskeva tietosisältö.

5 Oikeus käyttää tietoja oikeutetun edun perusteella           

Asiakasta koskevia tietoja saa lainsäädännön mukaan käsitellä silloin, kun käsittelylle on nk. rekisterinpitäjän oikeutettu etu. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeutettu etu voi perustua rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, kuten markkinointikieltoon.

6 Säännönmukaiset tietolähteet                        

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7 Henkilötietojen luovuttaminen                       

Markkinointikieltotietoja voidaan luovuttaa sivullisille vain henkilön antamalla nimenomaisella suostumuksella. Markkinointikieltotietoja voidaan lisäksi luovuttaa viranomaisille silloin, kun tietojen luovutukseen on lainmukainen velvoite.

8 Tietojen säilyttäminen            

Toteutamme oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan periaatteen mukaisesti asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että käsittelemme vain kunkin määritellyn ja erityisen tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tämä koskee kerättyjen henkilötietojen määriä, käsittelyn laajuutta, säilytysaikaa ja saatavilla oloa. Vastaamme kaikista rekisteröityjen henkilöiden oikeuksien toteutumisesta koko tiedon elinkaaren ajan.

Markkinointikieltotietoa säilytetään toistaiseksi.

Tietojen käsittely ja säilytys on valvottua sekä kontrolloitua.

Varmistusdata poistetaan säännöllisesti kohtuullisen ajan kuluessa ja että varmistusdataan ei voi kohdistaa hakuja. Nämä ehdot täyttyvät SCF:n varmistusprosessissa. Kaikki 2 vuotta vanhemmat tekniset lokitiedot poistetaan, jolloin myös niihin mahdollisesti sisältyvät henkilötiedot poistuvat.

9 Tietojen siirtäminen ja suojatoimet               

Markkinointikieltotietoa koskevat henkilötiedot saattavat tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Rekisterinpitäjän lukuun tietoja käsittelevien luotettaviksi todettujen osapuolten kanssa on erilliset sopimukset, joilla rekisteröidyn oikeuksia suojataan.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja luottolaitoslain sallimissa rajoissa. Siirrettäessä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle maahan, joka ei tarjoa riittävää tietosuojan tasoa, huolehditaan henkilötietojen suojan riittävästä tasosta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisin suojatoimenpitein, kuten käyttäen Euroopan komission antamia tietosuojaa koskevia mallisopimuslausekkeita.

Henkilötietojen käsittelyn roolit ja vastuut on määritelty SCF:n organisaatiossa koskien jokaista työntekijää, yhtiön johtoa ja vastuuhenkilöitä.

Koko SCF:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Henkilötietojen käsittely on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilötietoihin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että tietojärjestelmään tallennettuihin henkilötietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjän tai käsittelijän työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus.

Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan.

Tietojärjestelmät on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin henkilötietojen käsittelijältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä.

Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja.

Verkkosivustossa tietoja käsitellään suojatulla yhteydellä.

10 Suostumuksen peruuttaminen ja markkinointikielto          

Mikäli muu käsittelyperuste ei sovellu (sopimuksen täytäntöön paneminen, lakisääteisen velvoitteen noudattaminen tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu), on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta käsittelyn laillisuuteen takautuvasti, vaan suostumuksen peruuttaminen tarkoittaa käsittelyn lopettamista kyseisten tietojen osalta jatkossa. Käytännössä suostumuksen peruuttaminen voi tällaisessa tapauksessa vaikuttaa asiakkaan asemaan ja oikeuksiin.

Neuvomme erikseen näissä tilanteissa. Pyydämme tarpeen mukaan ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 09-8564 5100 tai kirjautumalla verkkopalveluun, mikäli palvelu on rekisteröidyn käytössä.

11 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi                           

Profilointia suoritetaan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa liittyen tietojen analysointiin, tilastointiin sekä tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Noudattavana periaatteena on, että muussa kuin välttämättömässä, henkilön asemaan ja oikeuksiin liittyvässä analytiikassa käytettävä data on pseudonymisoitua tai anonymisoitua, eikä muuta liiketoimintaa tai vastaavaa kehitys-, tilastointi-, tai tietotoimintaa tukevassa raportoinnissa käytetä tunnistettavia henkilötietoja.

12 Rekisteröidyn velvollisuuksista antaa henkilötietonsa SCF:n käyttöön asiakkaana            

Markkinointikiellon ilmoittaminen on henkilön oikeus ja perustuu hänen omaan harkintaansa, eikä sillä ole vaikutusta mahdollisiin muihin asiakassuhteeseen perustuviin oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

Tietoja, jotka liittyvät puhtaasti markkinointiin, asiakkaan ei ole välttämätöntä antaa rekisterinpitäjän käyttöön.

13 Rekisteröidyn oikeudet          

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä:

 •  pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
 •  kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista
 •  käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
 •  tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröity voi käyttää yllämainittuja oikeuksiaan lähettämällä sähköpostia edellä mainittuun osoitteeseen, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai kirjautumalla verkkopalveluun, mikäli palvelu on rekisteröidyn käytössä.

14 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle                          

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutetun toimisto (tietosuojavirasto).