Kampanjamarkkinointitiedot

1 Yhteystiedot ja neuvonta      

Santander Consumer Finance Oy

Risto Rytin tie 33

00570 Helsinki

+358 (0)9‚Äč–8564 5100

2 Tietosuojavastaavan yhteystiedot                 

dpo@santanderconsumer.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste                      

Rekisterinpitäjä (Santander Consumer Finance Oy, "SCF") käsittelee osana liiketoimintaansa potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden henkilötietoja, joita voidaan käyttää SCF:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelujen myyntiin ja markkinointiin, kuten sähköpostimarkkinointiin, puhelinmarkkinointiin, tekstiviestimarkkinointiin ja kohdennettuun markkinointiin mm. sosiaalisessa mediassa sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Pääsääntöisesti markkinointi perustuu potentiaaliseen asiakkuuteen tai asiakkuuteen. Periaatteet potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä on kerrottu omissa tietosuojaselosteissaan ("Potentiaaliset asiakkaat" ja "Asiakkaat").

SCF:llä on myös ajoittain kampanjamarkkinointitietoa, jota käsitellään henkilöistä, joille halutaan osoittaa kohdennettua markkinointia. Kampanjamarkkinointitieto on määrällisesti ja sisällöllisesti rajatumpaa kuin tiedot asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista. Kampanjamarkkinointitiedon tarkoituksena on tavoittaa erityisesti sellaiset henkilöryhmät, jotka vastaavat kulloisenkin markkinointikampanjan tavoitekohdetta.

Kampanjamarkkinointitietoa voidaan käyttää lisäksi rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelujen myyntiin ja markkinointiin, kuten sähköpostimarkkinointiin, puhelinmarkkinointiin, tekstiviestimarkkinointiin ja kohdennettuun markkinointiin mm. sosiaalisessa mediassa, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Mikäli henkilö on antanut nimenomaisen suostumuksen, hänelle voidaan lähettää myös SCF:n yhteistyökumppaneiden kampanjamarkkinointia sähköpostitse. Lupaa eli suostumusta yhteistyökumppaneiden kampanjamarkkinointiin voidaan pyytää esimerkiksi asiakassopimuksen tekemisen yhteydessä. Suostumuksen voi tulevaisuudessa antaa SCF:n palveluportaalissa.

Yhteistyökumppaneiden hyväksi annetun markkinointiluvan antaneiden asiakkaiden tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille kampanjamarkkinointitarkoituksiin. Mikäli markkinointitietoja luovutetaan, henkilölle tarjotaan markkinoijan toimesta mahdollisuus kieltää markkinointi jokaisen markkinointiviestin yhteydessä. Yhteistyökumppanit eivät saa luovuttaa markkinointitietoja edelleen.

Yhteistyökumppaneiden markkinointiviestin koskien näiden tuotteita tai palveluita voi lähettää joko SCF yhteistyökumppanin puolesta tai se voi tulla suoraan yhteistyökumppanilta. Henkilö näkee sähköpostiviestin lopussa olevasta osoitelähteestä, millä perusteella hän on markkinointiviestin saanut. Yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi rahoitettavien tuotteiden jälleenmyyjät ja maahantuojat sekä vakuutusyhtiöt.

Käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6(1)b (sopimuksen täytäntöön paneminen), 6(1)c (lakisääteisen velvoitteen noudattaminen), sekä 6(1)f (oikeutettu etu).

Tietojen käsittelyssä huomioidaan erityisesti tilanteet, jotka edellyttävät lainsäädännön mukaan henkilön suostumusta. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti, tekstiviesti, yms.) potentiaalisille asiakkaille tarvitaan pääsääntöisesti kuluttajan suostumus. Nimenomaista ja vapaaehtoista suostumusta on pyydetty teiltä kirjallisesti esim. verkkosivuillamme, messuilla, vastaavissa tilaisuuksissa tai tapahtumissa sekä uutiskirjeen tilauksen tai markkinointiarpajaisiin osallistumisen yhteydessä. Henkilötietojenne käsittelyn oikeusperusteena on sähköisessä suoramarkkinoinnissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6(1)a mukainen suostumus.

Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja ("Muut tiedot", määritelty erikseen) kerätään asiakkaan suostumuksella SCF:n verkkosivujen käytön yhteydessä.

4 Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä           

Kampanjamarkkinointitietoon kerätyt henkilötiedot voivat sisältää yhden tai useamman seuraavan ryhmittelyn mukaisen tiedon.

Henkilön perustiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • äidinkieli
 • ikä
 • arvo tai ammatti
 • sukupuoli
 • yhteystiedot sekä
 • muut henkilön itsensä antamat tarpeelliset tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa erikseen kuvatulla tavalla itseään koskeva tietosisältö.

5 Oikeus käyttää tietoja oikeutetun edun perusteella           

Henkilöä koskevia tietoja saa lainsäädännön mukaan käsitellä silloin, kun käsittelylle on nk. rekisterinpitäjän oikeutettu etu. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeutettu etu voi perustua rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, kuten markkinointiin.

6 Säännönmukaiset tietolähteet                        

Pääasiallisena tietolähteenä ovat SCF:n omat tiedot potentiaalisista asiakkaista ja asiakkaista, sekä lainsäädännön ja sopimusten sallimissa rajoissa yhteistyökumppanit. Henkilön suostumus yhteistyökumppaneiden tietojen käyttämiseen on pyydetty nimenomaisena.

Tietoa kerätään myös seuraavilta rekisterinpitäjiltä:

 • Asiakastieto Oy:ltä
 • Bisnode Finland Oy:ltä
 • Väestötietorekisteristä
 • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
 • Näistä julkisia lähteitä ovat:
 • Väestötietorekisteri
 • Viranomaisten ylläpitämät lain sallimat rekisterit

Lisäksi tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7 Henkilötietojen luovuttaminen                       

Kampanjamarkkinointitietoa voidaan luovuttaa sivullisille vain henkilön antamalla nimenomaisella suostumuksella. Kampanjamarkkinointitietoa voidaan lisäksi luovuttaa viranomaisille silloin, kun tietojen luovutukseen on lainmukainen velvoite.

8 Tietojen säilyttäminen            

Toteutamme oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan periaatteen mukaisesti asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että käsittelemme vain kunkin määritellyn ja erityisen tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tämä koskee kerättyjen henkilötietojen määriä, käsittelyn laajuutta, säilytysaikaa ja saatavilla oloa. Vastaamme kaikista rekisteröityjen henkilöiden oikeuksien toteutumisesta koko tiedon elinkaaren ajan.

Kampanjamarkkinointitietoa säilytetään tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti kampanjan keston ajan. Henkilöillä on oikeus kieltää markkinointi, ja periaatteet markkinointikiellolle ja sitä koskevan tiedon käsittelylle on esitetty omassa tietosuojaselosteessa ("Markkinointikielto").

Tietojen käsittely ja säilytys on valvottua sekä kontrolloitua.

9 Tietojen siirtäminen ja suojatoimet               

Kampanjamarkkinointitietoa koskevat henkilötiedot saattavat tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Rekisterinpitäjän lukuun tietoja käsittelevien luotettaviksi todettujen osapuolten kanssa on erilliset sopimukset, joilla rekisteröidyn oikeuksia suojataan.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja luottolaitoslain sallimissa rajoissa. Siirrettäessä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle maahan, joka ei tarjoa riittävää tietosuojan tasoa, huolehditaan henkilötietojen suojan riittävästä tasosta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisin suojatoimenpitein, kuten käyttäen Euroopan komission antamia tietosuojaa koskevia mallisopimuslausekkeita.

Henkilötietojen käsittelyn roolit ja vastuut on määritelty SCF:n organisaatiossa koskien jokaista työntekijää, yhtiön johtoa ja vastuuhenkilöitä.

Koko SCF:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin markkinointitietoihin.

Henkilötietojen käsittely on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilötietoihin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että tietojärjestelmään tallennettuihin henkilötietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjän tai käsittelijän työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus.

Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan.

Tietojärjestelmät on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin henkilötietojen käsittelijältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä.

Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja.

Verkkosivustossa tietoja käsitellään suojatulla yhteydellä.

10 Suostumuksen peruuttaminen ja markkinointikielto          

Mikäli muu käsittelyperuste ei sovellu (sopimuksen täytäntöön paneminen, lakisääteisen velvoitteen noudattaminen tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu), on rekisteröidyllä oikeus kieltää kampanjamarkkinointitiedon käsittely milloin tahansa. Kielto ei kuitenkaan vaikuta käsittelyn laillisuuteen takautuvasti, vaan kiellon antaminen tarkoittaa käsittelyn lopettamista kyseisten tietojen osalta jatkossa.

Neuvomme erikseen näissä tilanteissa. Pyydämme tarpeen mukaan ottamaan yhteyttä verkkopalvelumme kautta tai soittamalla asiakaspalveluumme.

Mikäli henkilö on ilmoittanut SCF:lle kirjallisesti yleisestä suoramarkkinointikiellosta, säilytetään henkilöstä kieltotiedon alkamisajankohdan lisäksi mm. toistaiseksi viimeiseksi ilmoitetut etu- ja sukunimet, syntymäaika sekä yhteys- ja osoitetiedot. SCF pyrkii kohdentamaan tiedon markkinointikiellosta näiden tietojen perusteella. Henkilö voi omalla suostumuksellaan ja aktiivisella ilmoituksellaan parantaa kohdennettavuutta antamalla markkinointikiellon yhteydessä oman henkilötunnuksensa tätä tarkoitusta varten. Markkinointikieltotiedon käsittelyn perusteet on kerrottu omassa tietosuojaselosteessaan ("Markkinointikieltotieto").

Pyydämme huomioimaan, että SCF käyttää myös ostopalveluna saatuja yhteystietoja, jolloin on mahdollista, että markkinointikiellosta huolimatta markkinointia saattaa poikkeuksellisesti kohdentua myös kiellon ilmoittaneille varotoimenpiteistä huolimatta. Haluamme kunnioittaa markkinointikieltoanne ja pyydämme olemaan tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun.

11 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi                           

Profilointia suoritetaan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa liittyen tietojen analysointiin, tilastointiin sekä tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Henkilöiden profiloinnilla tunnistetaan myös valitun markkinoinnin kohderyhmän erityispiirteitä. Kysymys on asiakassegmentoinnista, johon ei liity oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvää automaattista päätöksentekoa. Henkilötietoja profiloidaan markkinoinnin kohdentamisessa. Profiloinnissa muuttujina ovat esimerkiksi kuuluminen tiettyyn ikäryhmään ja ilmoitetun osoitteen mukaiseen asuinkuntaan sekä yhteydenottotiedot, kuten tieto mahdollisista tehdyistä tarjouksista tai sopimuksista.

Noudattavana periaatteena on, että muussa kuin välttämättömässä, henkilön asemaan ja oikeuksiin liittyvässä analytiikassa käytettävä data on pseudonymisoitua tai anonymisoitua, eikä muuta liiketoimintaa tai vastaavaa kehitys-, tilastointi-, tai tietotoimintaa tukevassa raportoinnissa käytetä tunnistettavia henkilötietoja.

12 Rekisteröidyn velvollisuuksista antaa henkilötietonsa SCF:n käyttöön asiakkaana            

Markkinointikiellon ilmoittaminen on henkilön oikeus ja perustuu hänen omaan harkintaansa, eikä sillä ole vaikutusta mahdollisiin muihin asiakassuhteeseen perustuviin oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

Tietoja, jotka liittyvät puhtaasti markkinointiin, asiakkaan ei ole välttämätöntä antaa rekisterinpitäjän käyttöön.

13 Rekisteröidyn oikeudet          

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä:

 • pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
 • kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista
 • käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
 • tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profilointi. Vastustaminen tulee tehdä kirjallisesti verkkopalvelussa.

Yksittäisten markkinointitoimenpiteiden perustuessa suostumukseen, on rekisteröidyllä milloin hyvänsä oikeus peruuttaa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen tulee tehdä kirjallisesti asiakaspalveluun.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröity voi käyttää yllämainittuja oikeuksiaan lähettämällä sähköpostia edellä mainittuun osoitteeseen, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai kirjautumalla verkkopalveluun, mikäli palvelu on rekisteröidyn käytössä.

14 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle                          

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutetun toimisto (tietosuojavirasto).