Likviditeetti

Termiä likviditeetti käytetään esimerkiksi rahoitukseen, omaisuuteen tai talouteen liittyvissä aiheissa. Likviditeetti voi viitata yksityishenkilöön, yritykseen ja jopa markkinoihin.

Mikä on likviditeetti?

Likviditeetti tarkoittaa maksukykyä tai maksuvalmiutta. Likviditeetillä (englanniksi “liquidity”) voidaan myös tarkoittaa omaisuuserien tai rahoitusvarojen kykyä muuttua rahaksi lyhyellä aikavälillä. Likviditeetti kertoo omaisuuserän nopeudesta muuttua käytettäväksi rahaksi arvon muuttumatta. Omaisuuserä on likvidi, jos sen vaihtaminen tai myyminen toiseen omaisuuserään onnistuu nopeasti. Omaisuuserä on puolestaan epälikvidi, jos sen vaihtamiseen menee kauan tai sen myyminen ei onnistu ollenkaan. 

Yrityksen likviditeetti

Likviditeettiä käytetään yritysmaailmassa puhuttaessa yritysten kyvystä muuttaa kiinteää omaisuuttaan rahaksi tai maksaa lyhytaikaisia velkoja. Täten likviditeetti määrittelee yrityksen maksuvalmiuden. Yrityksen maksuvalmius voidaan laskea jakamalla yrityksen lyhytaikaiset varat yrityksen lyhytaikaisilla veloilla. Tämän ollessa suurempi kuin yksi, on yrityksellä riittävästi likviditeettiä kattamaan velkansa. Yrityksen likvidoinnista puhutaan myös yritystaloudessa yrityksen lopettamisen tapauksessa. 

Likviditeettiä voidaan käyttää myös analysoitaessa markkinoita. Jos markkinat ovat likvidejä, niillä on helppo vaihtaa omaisuutta rahaksi ja vaihtoja tehdään paljon. 

Yksityishenkilön likviditeetti

Myös yksityishenkilön likviditeetti viittaa kyseisen henkilön maksukykyyn. Kolikot ja setelit ovat kaikkein likvidein omaisuus, sillä rahan vaihtaminen esimerkiksi tavaroihin käy nopeasti. Yksityishenkilön pankkitalletukset ovat myös likvidejä, jos pankissa olevaa rahaa voidaan nostaa helposti ja nopeasti. Yksityishenkilöllä on ongelmia likviditeetin suhteen, jos hänellä ei esimerkiksi ole säästössä tarpeeksi rahaa lyhytaikaisten velkojen maksamiseen. 

Likvidit varat ja sijoitukset 

Erilaiset sijoitusvaihtoehdot eroavat toisistaan likviditeetin perusteella ja likviditeettiä käytetään usein pörssiä koskevissa keskusteluissa. Osakkeiden likviditeettiin vaikuttaa esimerkiksi kuinka nopeasti omistaja voi myydä osakkeensa ja kuinka paljon ulkomaista liiketoimintaa osakkeisiin liittyy. 

Käteinen tai käyttötilillä oleva omaisuus on täysin likvidiä, koska sitä voidaan käyttää milloin tahansa. Säästötilillä pidettävä talletus on epälikvidi, kun säästäminen on määräaikaista ja rahoja voidaan käyttää ainoastaan tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi asunnon ostoon. Vastaavasti myös omistusasunto on epälikvidi sijoitus, koska sen myyminen voi kestää kauan.  

Santanderin lainasanasto opastaa talouteen, lainaamiseen ja rahoitusmaailmaan liittyvässä terminologiassa. Opit tuntemaan rahoituksen, säästämisen sekä lainojen termit ja löydät Santanderin nettisivuilta myös tärkeää tietoa säästämisestä sekä lainasta