Santander Consumer Finance Oy eSignature -palvelun käyttöehdot

1 EHTOJEN HYVÄKSYMINEN
Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) säätelevät Santander Consumer Finance Oy:n (”Santander” tai ”me”) eSignature-palvelun (”Palvelu”) käyttöä. Käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Käyttöehdot ja ymmärrät niiden sitovan sinua. Mikäli et suostu näihin Käyttöehtoihin tai niiden mahdollisiin muutoksiin, älä käytä Palvelua. Termillä ”Käyttäjä” viitataan näissä Käyttöehdoissa sinuun. 

Varaamme oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja ilman erillistä henkilökohtaista ilmoitusta kohdan 7 mukaisesti. Koska myös Käyttöehtojen muutettu versio sitoo sinua, sinun tulee aika ajoin käydä tällä sivulla tarkistaaksesi onko muutoksia tehty. 

Nämä Käyttöehdot koskevat myös Palvelun kaikkia uusia toimintoja, lisäyksiä tai uusia ominaisuuksia, mikäli ei muutoin erikseen toisin mainita. Palvelun eri osien käyttöä saatetaan säännellä myös näitä Käyttöehtoja täydentävillä ohjeilla ja säännöillä. Varaamme oikeuden vapaasti lisätä tai muuttaa Palvelun käyttöä koskevia ohjeita tai sääntöjä. Kaikki täydentävät ohjeet tai säännöt ovat osa näitä Käyttöehtoja. Mikäli täydentävät ohjeet tai säännöt ovat ristiriidassa Käyttöehtojen kanssa, noudatetaan ensisijaisesti Käyttöehtoja. 

Näiden Käyttöehtojen lisäksi tulevat sovellettaviksi kunkin Palvelun avulla käytetyn muun palvelun ehdot. 

2 KÄYTTÄJÄN ANTAMAT TIEDOT 
Hyväksymällä nämä ehdot suostut a) antamaan Palvelussa vain totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä tietoja itsestäsi ja b) ylläpitämään ja päivittämään antamiasi tietoja siten, että ne pysyvät totuudenmukaisina ja paikkansapitävinä. 

Sinun on oltava vähintään 18-vuotias ja täysivaltainen käyttääksesi Palvelua. Jos et ole täysi-ikäinen tai sinut on julistettu vajaavaltaiseksi, vanhempasi, huoltajasi tai muun edunvalvojasi on suoritettava rekisteröinti puolestasi. 

Mikäli annat valheellisia, virheellisiä tai vaillinaisia tietoja, tai mikäli Santanderilla on perusteltuja syitä epäillä antamiesi tietojen totuudenmukaisuutta, Santander varaa itselleen oikeuden keskeyttää tai lopettaa oikeutesi Palvelun (tai sen minkään osan) käyttöön nyt ja tulevaisuudessa. 

3 YKSITYISYYDENSUOJA 
Santanderin yksityisyydensuoja koskee antamiasi tietoja sekä tiettyjä muita käyttäjää koskevia tietoja. Lisätietoja yksityisyydensuojastamme saat täällä
 Keräämäämme henkilökohtaista tietoa voidaan tallettaa ja käsitellä edellä mainitun rekisteriselosteen mukaisesti. Käyttämällä Palvelua annat suostumuksesi sinua koskevien henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn rekisteriselosteen mukaisesti. 

4 PALVELUN MUUTOKSET 
Santander pidättää oikeuden muuttaa tai säätää Palvelua taikka keskeyttää tai lakkauttaa Palvelun tai osan siitä, väliaikaisesti tai pysyvästi, milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Emme ole vastuussa sinulle tai millekään muulle kolmannelle osapuolelle muutoksista, keskeytyksistä tai lakkautuksista Palvelussa. 

5 VASTUU PALVELUN TOIMIVUUDESTA JA TUNNISTAUTUMISESTA 
5.1 Santanderin vastuu 
Santander vastaa itse tuottamastaan tai tarjoamastaan osuudesta Palvelua. 

5.2 Käyttäjän vastuu 
Käyttäjä vastaa itse tunnistautumisprosessissa antamistaan tiedoista ja niiden salassapidosta. Käyttäjä vastaa tunnistautumisvälineidensä asianmukaisesta säilyttämisestä ja tunnistautumisvälineillä tehdyistä toimenpiteistä ja oikeustoimista. Käyttäjä ei kuitenkaan vastaa tunnistautumisvälineillä tehdyistä toimenpiteistä ja oikeustoimista niiltä osin, kuin Käyttäjä voi osoittaa toimineensa huolellisesti. Käyttäjä ei myöskään vastaa tunnistautumisvälineillään tehdyistä toimenpiteistä ja oikeustoimista tekemänsä katoamisilmoituksen jälkeiseltä ajalta. 

Käyttäjä vastaa omien tietoteknisten ratkaisujensa ja yhteyksiensä tietoturvallisuudesta. 

5.3 Vahingonkorvaus 
Santanderin vahingonkorvausvastuu on rajattu vain Käyttäjälle Santanderin tahallisesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta aiheutuneisiin välittömiin vahinkoihin. 

6 HENKILÖ- JA ASIAKASTIETOJEN KÄYTTÖ 
Santander käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Santanderin palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä sekä muusta luotettavasta lähteestä. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Santanderin toimipaikoissa ja verkkosivuilla. 

Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi Santanderin kanssa samaan kotimaiseen tai ulkomaiseen konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluvalle Suomessa tai ulkomailla sijaitsevalle yhtiölle tai muulle yhtiölle, joka on lain mukaan sellaisessa asemassa, että tietoja voidaan sille luovuttaa. 

7 SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN 
Santanderilla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja sekä Palveluun liittyviä ohjeita ja palvelukuvauksia ilmoittamalla siitä Käyttäjälle kirjallisesti tai julkaisemalla muutoksen Santanderin internet-sivuilla. Muutos, joka lisää oleellisesti Käyttäjän velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lainsäädännön muutoksesta, viranomaisten ohjeesta tai pankkikäytännön muutoksesta, tulee voimaan Santanderin ilmoittamana aikana, kuitenkin aikaisintaan kolmen-kymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun muutos on julkaistu Santanderin in-ternet-sivuilla tai lähetetty Käyttäjän viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Muut muutokset tulevat voimaan, kun muutos on julkaistu Santanderin internet-sivuilla. 

8 YLIVOIMAINEN ESTE 
Osapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Santanderin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide; sota tai sen uhka; kapina tai mellakka; osapuolista riippumaton häiriö postinkulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa; tulipalon tai muun onnettomuuden aiheuttama keskeytys tai viivästys osapuolen toiminnassa taikka työtaistelutoimi, kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto, vaikka se ei osapuolta koskisikaan. 

Ylivoimainen este oikeuttaa Santanderin keskeyttämään Palvelun toistaiseksi. 

9 SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA 
Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.