Yksityisleasing sopimusehdot

1 KUVAUS HUOLTOLEASINGPALVELUSTA

Huoltoleasingpalvelu sisältää huoltoleasingsopimuksessa (”Sopimus”) yksilöidyn ajoneuvon vuokraamisen vuokralleottajan (”sinä”) käyttöön sekä Sopimuksessa määritellyt palvelut ja huollot (Sopimuksessa yksilöity ajoneuvo lisävarusteineen mukaan lukien kesä- ja talvirenkaat vanteineen sekä mahdollinen latauslaite tai -asema ”Ajoneuvo”). Vuokralleantaja on Santander Consumer Finance Oy:n (”Santander”). Sopimus muodostuu etusivulla olevasta sopimusosasta, lisävarusteluettelosta ja näistä vuokrausehdoista.

Sopimuksen tultua voimaan Santander ostaa Ajoneuvon tilauksesi mukaisesti vuokrattavaksi sinulle. Santander ei vastaa Ajoneuvon soveltuvuudesta suunnittelemaasi käyttötarkoitukseen eikä Ajoneuvon ominaisuuksista. Santanderilla on oikeus perua tilaus ilman korvausvastuuta, mikäli tilattua Ajoneuvoa ei ole enää saatavilla. Mikäli Santander peruu tilauksen, ilmoittaa Santander siitä sinulle viivytyksettä asiasta tiedon saatuaan ja tämän Sopimus purkautuu automaattisesti. Kummallakaan osapuolella ei ole velvollisuutta maksaa korvausta Sopimuksen purkautumisesta tämän kohdan perusteella.

2 AJONEUVON VASTAANOTTAMINEN JA TARKASTAMINEN

Sinun tulee sopia Ajoneuvon toimituspäivä myyjän kanssa. Myyjän ilmoituksen perusteella Santander vahvistaa sinulle verkkopalvelussaan Ajoneuvon toimituspäivän. Sinun tulee noutaa Ajoneuvo vahvistettuna toimituspäivänä. Mikäli et pääse noutamaan Ajoneuvoa vahvistettuna toimituspäivänä, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi myyjälle ja sopia uusi toimituspäivä. Santanderilla on oikeus purkaa Sopimus, mikäli et nouda Ajoneuvoa 30 päivän kuluessa Santanderin ilmoittamasta toimituspäivästä. Mikäli Santander purkaa Sopimuksen, on sinun maksettava Santanderille Sopimuksen kohdan 17 (Sopimuksen purku ja irtisanominen kesken sopimuskauden) mukainen purkumaksu.

Sinun tulee ennen Ajoneuvon vastaanottamista tarkastaa, että Ajoneuvo on Sopimuksen mukainen. Mikäli Ajoneuvossa on puutteita, sinun tulee välittömästi reklamoida puutteista myyjäliikkeelle.

3 SANTANDER EI VASTAA AJONEUVON VIRHEISTÄ, VIOISTA TAI PUUTTEISTA

Santander ei ole Ajoneuvon myyjä eikä vastaa Ajoneuvon toimituksesta, ominaisuuksista (esim. Ajoneuvon kunto, laatu, suorituskyky, soveltuminen tarkoitettuun käyttöön, lisävarusteiden ml. mahdollisen latauslaitteen asennus ja toimivuus), takuusta, huolloista tai huollon tai varaosien saatavuudesta lukuun ottamatta tämän Sopimuksen kohdassa 10 sovituista vuokraan sisältyvistä määräaikaishuolloista ja normaalisesta kulumisesta aiheutuvista korjauksista. Jos Ajoneuvossa tai sen toimituksessa ilmenee puutteita, tulee sinun heti ilmoittaa niistä kustannuksellasi Ajoneuvon myyjälle, maahantuojalle, valmistajalle tai muulle sellaiselle taholle, jonka katsot olevan puutteista vastuussa. Puutteista tulee ilmoittaa myös Santanderille. Mikäli myyjä, maahantuoja tai valmistaja kiistää oikeutesi vaatia puutteen korjaamista, Santander voi pyynnöstäsi valtuuttaa sinut käyttämään Santanderin puhevaltaa Ajoneuvon omistajana.

Mikäli Ajoneuvo palautuu Santanderille katsastamattomuuden vuoksi ajokiellossa, Santanderilla on oikeus veloittaa sinulta suoritetusta katsastuksesta erillinen palvelumaksu Santanderin palveluhinnaston mukaisesti.

4 VUOKRAKAUDEN ALKAMISAJANKOHTA JA VUOKRAN MAKSUVELVOLLISUUS

Sopimuksen mukainen vuokrakausi alkaa Santanderin verkkopalvelussaan vahvistamaa toimituspäivää seuraavan kuun 1. päivä. Toimituspäivästä riippuen Ajoneuvo on tämän Sopimuksen perusteella käytössäsi enintään kuukauden kauemmin, kuin Sopimuksessa sovitun vuokrakauden (toimituspäivän ja vuokrakauden alkupäivän välinen aika ja vuokrakausi yhdessä ”Sopimuskausi”).

Sinun tulee maksaa vuokrat Sopimuksen lomakeosassa sovitun mukaisesti. Sinun tulee suorittaa maksut, vaikka Ajoneuvossa olisi virhe tai puute tai se olisi vahingoittunut, etkä voisi käyttää Ajoneuvoa normaalista.

Sinulle ei suoriteta Ajoneuvon huolto- ja korjauspäivien osalta hyvitystä vuokrasta.

5 SIJAISAUTO

Mikäli olet valinnut valinnaisen maksullisen lisäpalvelun koskien sijaisautoa, Sopimukseen sisältyy määräaikaishuoltojen ajaksi (enintään 1 päivä) autovuokraamoiden yleisesti käyttämän luokituksen mukainen saatavuuden mukaan A-luokan sijaisauto, jonka sallittu ajomatka on enintään sata (100) kilometriä/päivä. Sinulta veloitetaan enimmäisajomatkan, pitoajan tai auton kokoluokan ylityksestä aiheutuneet kustannukset.

Jotkut korjaamot voivat vaihtoehtona sijaisautolle tarjota noutopalvelua.

Sijaisauto tai noutopalvelu tulee varata korjaamolta etukäteen määräaikaishuollon ajanvarauksen yhteydessä.

6  AJONEUVON OMISTUS JA KÄYTTÖ

Ajoneuvo on Santanderin omaisuutta. Sinulla ei ole oikeutta myydä, vuokrata, pantata eikä millään muullakaan tavalla luovuttaa Ajoneuvoa tai sen hallintaa kolmannelle. Jos Ajoneuvoon tai omaisuuteesi kohdistuu tai uhkaa kohdistua täytäntöönpanotoimenpiteitä (esim. ulosmittaus tai takavarikko), tulee sinun ilmoittaa asiasta välittömästi Santanderille sekä esittää ulosottomiehelle tämä Sopimus.

Sinulla on velvollisuus huolehtia Ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö huolehtii omasta Ajoneuvostaan, jotta Ajoneuvo pysyy moitteettomassa kunnossa. Sinun tulee käyttää Ajoneuvoa vain sen normaaliin käyttötarkoitukseen valmistajan ja myyjän antamien käyttöohjeiden sekä lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti sekä noudattaa liikenteessä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Ajoneuvoa ei saa käyttää

 • koulutusajoon,
 • asuntovaunun, perävaunun tms. vetämiseen muutoin kuin tilapäisesti,
 • kilpailutarkoitukseen,
 • ammattitoimintaan tai ammattitoiminnan luonteiseen toimintaan.

Ajoneuvon saa viedä ulkomaille vain Santanderin kirjallisella etukäteissuostumuksella.

7 AJONEUVON KULJETTAJALLA ON OLTAVA AJOKORTTI JA MUILLE KULJETTAJILLE ANNETTAVAT TIEDOT

Olet vastuussa siitä, että sinulla ja mahdollisilla muilla Ajoneuvoa ajavilla on voimassa oleva ajokortti. Sinun tulee antaa mahdollisille muille Ajoneuvon kuljettajille tiedot tämän Sopimuksen mukaisista kuljettajaa koskevista velvoitteista.

8 MUUTOKSET AJONEUVOON

Sinulla ei ole oikeutta muuttaa Ajoneuvoa rakenteellisesti eikä ilman Santanderin kirjallista etukäteissuostumusta asentaa Ajoneuvoon sellaisia lisävarusteita tai lisäominaisuuksia, joita ei voida poistaa vahingoittamatta Ajoneuvoa. Vastaat kaikista Sopimukseen kuulumattomiin lisävarusteisiin ja lisäominaisuuksiin liittyvistä kustannuksista. Sinun tulee poistaa Sopimukseen kuulumattomat lisävarusteet ja lisäominaisuudet omalla kustannuksellasi ennen Ajoneuvon palautusta sopimuskauden päättyessä. Santanderilla on oikeus veloittaa sinulta mahdolliset lisävarusteiden ja lisäominaisuuksien asennusten ja poistojen yhteydessä syntyneiden vaurioiden korjauskustannukset. Santanderilla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä asentamistasi lisävarusteista ja lisäominaisuuksista, joita ei ole poistettu ennen Ajoneuvon palautusta.

9 AJONEUVON HUOLTO JA KORJAUKSET

Olet velvollinen huolehtimaan Ajoneuvon valmistajan huolto-ohjelman mukaisten määräaikaishuoltojen sekä Ajoneuvon valmistajan huolto-/korjaus-/päivityskampanjoiden mukaisten huoltojen suorittamisesta ja muutoin hoitamaan Ajoneuvoa siten, että se säilyy hyvässä kunnossa ja täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset. Kaikki korjaukset ja huollot tulee suorittaa Ajoneuvon valmistajan valtuuttamilla korjaamoilla. Vastuullasi on ajan varaaminen huoltoon sekä Ajoneuvon vieminen huoltoon kustannuksellasi. Sinun tulee ilmoittaa korjaamolle ajanvarauksen yhteydessä, että sinulla on Ajoneuvoa koskeva Santanderin huoltoleasingsopimus ja pyytää, että vuokraan sisältyvät menoerät laskutetaan Santanderin toimintaohjeiden mukaisesti. Olet itse vastuussa muista menoeristä. Sinun tulee huolehtia siitä, että kaikista huolloista tehdään asianmukainen merkintä huoltokirjaan. Kaikki viat tulee korjauttaa viivytyksettä.

Jos laiminlyöt Ajoneuvon hoidon, Santanderilla on oikeus purkaa Sopimus kohdassa 17 kuvatun mukaisesti ja olet velvollinen maksamaan kohdan 17 mukaiset maksut Santanderille.

Vahinkotapauksissa tulee menetellä kohdan 13 (Vahingot) mukaisesti.

10 KÄYTTÖKUSTANNUKSET

Vuokraan sisältyvät seuraavat huoltopalvelut:

 • Ajoneuvon valmistajan huolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot (ei kuitenkaan suositellut huoltotoimenpiteet eikä mahdolliseen latauslaitteen huollot);
 • normaalista kulumisesta aiheutuvat korjaukset pois lukien mahdollisen latauslaitteen korjaukset;
 • renkaiden normaalista kulumisesta johtuvat uusinnat ja kausivaihdot Santanderin asiakasportaalissa https://www.santanderconsumer.fi/asiakaspalvelu/verkkopalvelu mainituissa liikkeissä (sopimuksen tekohetkellä Vianor, Euromaster, RengasCenter, kausivaihto sisältyy sopimukseen kaksi kertaa vuodessa); ja
 • jarru-, jäähdytin-, AdBlue- ja lasinpesunesteiden sekä moottori-, vaihteisto- ja peräöljyn lisäykset määräaikaishuoltojen yhteydessä;
 • , polttimoiden vaihdot ja pyyhkimen sulkien vaihdot määräaikaishuoltojen yhteydessä liikenneturvallisuuden edellyttäessä vaihtoa.

Olet velvollinen maksamaan kaikki muut Ajoneuvon omistukseen, hallintaan, rekisteröintiin ja käyttöön liittyvät kustannukset sekä verot ja muut viranomaismaksut. Tällaisia vuokraan sisältymättömiä Ajoneuvon käyttöön liittyviä kustannuksia ovat esimerkiksi:

 • vakuutusmaksut koskien Ajoneuvon vakuutuksia (paitsi jos olet valinnut valinnaisena maksullisena lisäpalveluna vakuutuksen, jonka vakuutusmaksu veloitetaan vuokran yhteydessä;
 • Ajoneuvon katsastuksista aiheutuvat kustannukset;
 • muut huollot kuin valmistajan huolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot;
 • muut korjaukset kuin normaalista kulumisesta johtuvat korjaukset;
 • rengassäilytys (paitsi jos olet valinnut valinnaisena maksullisena lisäpalveluna rengassäilytyksen kausivaihtojen yhteydessä);
 • normaalista kulumisesta poikkeavat renkaiden ja vanteiden uusinnat sekä pyöriensuuntaus tai tasapainotus mukaan lukien rengasrikko;
 • lasien, peilien, umpioiden, koristeosien, listojen ja pölykapselien rikkoontumiset;
 • energia (polttoaineet ja/tai sähkö), lisäaineet kuten AdBlue;
 • medialaitteiston korjaus, uusiminen ja huolto;
 • sisustuksen ja verhoilun korjaukset ja puhdistukset;
 • lisävarusteiden ja -laitteiden asennukset, korjaukset ja poistot, jolleivät laitteet kuulu kiinteästi Ajoneuvon varustukseen ja niiden asentamisesta Santanderin kustannuksella ole sovittu tässä Sopimuksessa;
 • sähkö- ja hybridiautojen latauslaitteiden ylläpito, huollot, korjaukset, uusimiset ja irrotus sekä kustannukset liittyen muihin kuin alkuperäisiin latauskaapeleihin;
 • ruostesuojaukset, ruostevauriot ja maalaus;
 • maksulliset päivitykset, lisenssit tai koodaukset, jotka muuttavat Ajoneuvon ominaisuuksia taikka palvelut kuten karttapäivitykset, onlinepalvelut tai mobiilipalvelut;
 • ulkopuolisten tekijöiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen: väärä polttoneste tai energia, tulipalo, jäätyminen, vesivaurio, kiveniskut ja kolhut) tai huolimattomasta käytöstä ja hoidosta tai käyttövirheestä johtuvat viat, vauriot tai osien ja tarvikkeiden katoaminen;
 • kolareista ja muista vahinkotapahtumista aiheutuvat kustannukset mukaan lukien omavastuuosuus;
 • hinaukset ja kuljetukset, joita auton vakuutus ei kata;
 • sakot, pysäköintimaksut ja pysäköintivirhemaksut, ym. vastaavat maksut;
 • kulloinkin voimassa oleva ajoneuvovero (perusvero ja käyttövoimavero);
 • viranomaisten toimesta Sopimuksen tekohetken jälkeen asetettavat lisäverot; ja
 • puhtaanapito ja vahaukset.

Vastuullasi olevien kustannusten tarkka määrä ei ole tiedossa, sillä niihin vaikuttaa myös oma toimintasi (esim. mistä hankit palvelut). Näin ollen yhteismäärää ei voida esittää tässä Sopimuksessa.

Jos Santander joutuu mistä tahansa syystä suorittamaan mitä tahansa vastuullesi kuuluvia kustannuksia, tulee sinun maksaa ne Santanderille Santanderin lähettämän laskun mukaisesti.

11 KATSASTUKSET

Sinun tulee omalla kustannuksellasi ilman eri kehotusta huolehtia Ajoneuvon katsastamisesta ja mahdollisista muista tarkastuksista asianmukaisesti ajallaan. Sinun tulee omalla kustannuksellasi viivytyksettä korjauttaa mahdolliset katsastuksessa tai muussa tarkastuksessa havaitut viat tai puutteet sekä huolehtia mahdollisista uusintakatsastuksista- tai tarkastuksista. Huoltokustannuksista vastaa kuitenkin Santander, jos kyseessä on Sopimuksen kohdassa 10 sovittu vuokraan sisältyvä huolto- tai korjaustyö.

12 VAKUUTUKSET JA VASTUUSI

Jos et ole ottanut tämän Sopimuksen osaksi vakuutusta Santanderin kautta siten, että vakuutusmaksut laskutetaan sinulta vuokran yhteydessä, sinun tulee kustannuksellasi vakuuttaa Ajoneuvo vähintään liikenne- ja kaskovakuutuksilla, jotka kattavat ainakin hirvi-, kolari-, ilkivalta- palo-, varkaus-, lasi-, oikeusturva-, rahoitus- ja uusarvolunastusvakuutuksen. Vakuutuksiin tulee kirjata edunsaajaksi Santander. Sinun on ilmoitettava vakuutustiedot Santanderille viipymättä vakuutussopimusten tekemisen jälkeen.

Vastaat vakuutusten omavastuista sekä ulkopuolisiin nähden kaikista henkilö-, omaisuus- ja varallisuusvahingoista, joita Ajoneuvon käyttö voi aiheuttaa ja joita ei korvata ottamastasi vakuutuksesta.

Sinun vastuullasi on myös vakuutuksen päättäminen kustannuksellasi Sopimuskauden päättymisen jälkeen, jos et ole ottanut vakuutusta Santanderin kautta.

Santanderin kautta hankittuun vakuutukseen sovelletaan vakuutuksentarjoajan ehtoja, jotka ovat saatavilla vakuutusyhtiöltä. Santander pidättää oikeuden tarkistaa vakuutusmaksua vahinkokehityksen mukaan vuosittain.

13 VAHINGOT

Jos Ajoneuvo rikkoutuu, vahingoittuu, tuhoutuu, varastetaan tai katoaa, tulee sinun ilmoittaa tapahtumasta viivytyksettä vakuutusyhtiölle vakuutusyhtiön lomakkeella tai sähköistä vahinkoilmoitusta hyödyntämällä. Sinun on tehtävä ilmoitus myös poliisille, jos Ajoneuvo liittyy rikokseen, liikennevahinkoon tai henkilö- tai eläinvahinkoihin.

Jos ajoneuvo tuhoutuu, varastetaan tai katoaa, sinun tulee ilmoittaa siitä myös Santanderille.

Korjaustöitä ei saa aloittaa ennen vakuutusyhtiön edustajan tarkastusta ja laskutuslupaa. Mikäli kyseessä on tapahtuma, josta on tehty ilmoitus poliisille, myös poliisin mahdollisia ohjeita korjaustöiden aloittamisesta tulee noudattaa.

Mikäli Ajoneuvo vaurioituu siten, että vakuutusyhtiö lunastaa sen, purkautuu tämä Sopimus vakuutusyhtiön lunastuspäätökseen.  Ajoneuvon vaurioituessa, tuhoutuessa tai tultua varastetuksi vastaat Santanderille kaikista sellaisista Santanderille aiheutuneista vahingoista, joita vakuutus ei kata, kuten esimerkiksi vakuutuksen omavastuuosuudesta ja tuhoutuneen tai varastetun leasingkohteen pääoma-arvon ja vakuutuskorvauksen välisestä erotuksesta. Sopimuksen purkautuessa Santanderilla on oikeus veloittaa myös ylikilometrikorvaus, joka lasketaan vertaamalla ajettua kilometrimäärää Sopimuksen mukaiseen sallittuun ajokilometrimäärään suhteessa kuluneeseen Sopimuskauteen.

Vakuutuksesta mahdollisesti maksettava korvaus sekä mahdolliset kolmannen suorittamat vahingonkorvaukset suoritetaan Santanderille ellei Santander erikseen ilmoita, että korvaus voidaan maksaa sinulle.

14  AJONEUVOLLA AJETUT KILOMETRIT JA MUUT MUUTOKSET VUOKRAN MÄÄRÄÄN

Mikäli Ajoneuvolla ajettu kilometrimäärä on Sopimuskauden kuluessa ylittynyt enemmän kuin [viisi (5)] prosenttia Sopimukseen kirjatusta sallitusta ajokilometrimäärästä, Santanderilla on oikeus veloittaa kaikki kertyneet ylikilometrit Sopimuskauden päätyttyä Sopimuksessa mainitun ylikilometrihinnoittelun mukaisesti.

Sinun tulee ilmoittaa Santanderille heti, jos ajettu kilometrimäärä jaettuna kuluneen Sopimuskauden kuukausimäärällä ylittää Sopimukseen kirjatun sallitun ajokilometrimäärän suhteellisen osuuden kuukautta kohden (”Kilometrimäärä per Kuukausi”, joka lasketaan jakamalla Sopimukseen kirjattu sallittu ajokilometrimäärä koko Sopimuskauden pituudella eli Vuokra-ajalla lisättynä vahvistetun toimituspäivän ja Vuokra-ajan alkamisajankohdan n välisellä ajalla). Sinun tulee myös ilmoittaa heti, jos koko Sopimuskauden kilometrimäärä tulee ylittämään Sopimuksessa sovitun sallitun ajokilometrimäärän. Jos huomaat kesken Sopimuskauden, että Ajoneuvolla ajettu kuukausittainen kilometrimäärä tulee alittamaan Kilometrimäärän per Kuukausi, voit myös ilmoittaa asiasta Santanderille. Molemmissa tapauksissa sinulla on oikeus muuttaa Sopimusta (so. maksettavaa vuokraa ja ajokilometrien määrää) jäljellä olevaksi ajaksi vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Muuttuneista olosuhteista tulee ilmoittaa Santanderille viimeistään 6 kuukautta ennen Sopimuksen päättymistä, jotta asia voitaisiin huomioida Sopimuksessa. Muussa tapauksessa mahdollinen ylikilometriveloitus veloitetaan Sopimuksen päättyessä.

Mikäli Santander vuokralaisen ilmoituksen perusteella tai muutoin havaitsee, että ajettu keskimääräinen kuukausittainen kilometrimäärä on ylittänyt Kilometrimäärän per Kuukausi enemmän kuin kymmenen (10) prosenttia, Santanderilla on oikeus muuttaa Sopimusta jäljellä olevaksi ajaksi asianomaisilta osin vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Santander on kuitenkin ensin velvollinen selvittämään sinulta, mitä lopullinen ajokilometrimäärä Sopimuskaudella tulisi todennäköisesti olemaan.

Kaikissa yllä mainituissa tapauksissa sinun on maksettava palveluhinnaston mukainen sopimusmuutosmaksu.

Santanderilla on oikeus muuttaa vuokran määrää Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen lainsäädäntömuutoksen taikka viranomaisen päätöksen vuoksi (esim. mikäli autovero- tai arvonlisäverokanta muuttuu).

15 VUOKRAN JA MUIDEN MAKSUJEN MAKSUN LAIMINLYÖNNIN SEURAUKSET

Jos et ole maksanut vuokraa tai muuta Sopimuksen perusteella maksettavaa maksua eräpäivään mennessä, tulee sinun maksaa viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) 4 §:n mukaisesti ja on suuruudeltaan seitsemän (7) prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomen Pankin ilmoittama viitekorko.

Viivästyskoron lisäksi sinun tulee maksaa maksumuistutuskulut ja saatavan perinnästä aiheutuvat kustannukset.

Santander voi ilmoittaa maksuhäiriötiedon rekisteröitäväksi luottotietorekisteriin, jos maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä ja Santander on lähettänyt sinulle vähintään 21 päivää ennen maksuhäiriötietojen ilmoittamista kirjallisen maksukehotuksen, jossa on muistutettu maksuhäiriötietojen ilmoittamisesta rekisteröitäväksi luottotietorekisteriin sekä maksuhäiriötietojen rekisteröinnin edellytyksistä.

Maksun laiminlyönti voi johtaa Sopimuksen purkamiseen kohdan 17 (Sopimuksen purku ja irtisanominen kesken sopimuskauden) mukaisesti.

16 ETÄMYYNTI JA PERUUTTAMISOIKEUS

Jos Sopimus on tehty etämyyntinä eli verkossa tai puhelimitse asioimatta missään vaiheessa myyjäliikkeessä, sinulla on kuluttajana oikeus peruuttaa Sopimus ilman kustannuksia neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa Sopimuksen allekirjoituksesta.

Peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että ilmoitat Santanderille ja myyjäliikkeelle kirjallisesti (sähköpostitse tai verkkopalvelussa) Sopimuksen peruuttamisesta ja annat tiedot tilauksestasi (tilauspäivä, auton merkki & malli) sekä nimi- ja osoitetietosi.

Voit käyttää peruuttamisoikeuden käyttämisestä ilmoittamiseen sopimuksen tekemisen yhteydessä saamaasi peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Santander ilmoittaa sinulle sähköpostitse peruuttamisilmoituksen saapumisesta. Jos et tee peruuttamisilmoitusta ajoissa, menetät oikeutensa peruuttamiseen ja Sopimus jää voimaan.

17 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKU KESKEN SOPIMUSKAUDEN

Sopimus päättyy sovitun Sopimuskauden jälkeen ilman erillistä irtisanomista.

Jos kuitenkin haluat irtisanoa Sopimuksen ennen Sopimuskauden päättymistä, on se mahdollista seuraavasti:

 • sinun tulee ilmoittaa Sopimuksen irtisanomisesta noudattaen kuukauden irtisanomisaikaa, jolloin irtisanomisajan katsotaan alkavan irtisanomisilmoituksen vastaanottopäivänä kuluvan kuukauden viimeisenä päivänä;
 • sinun tulee palauttaa Ajoneuvo varusteineen kohdassa 19 (Ajoneuvon palautus) mukaisesti;
 • sinun tulee maksaa purkumaksu jäljempänä tässä kohdassa määritelty purkumaksu, mahdolliset ylikilometrit ja mahdollinen kunnostuskorvaus.

Santanderilla on oikeus purkaa Sopimus ja noutaa Ajoneuvo ilman irtisanomisaikaa, jos olet

 • laiminlyönyt vuokran maksun kahden (2) kuukausivuokran osalta ja jälkimmäisen kuukausivuokran eräpäivästä on kulunut kymmenen (10) vuorokautta;
 • laiminlyönyt omavastuuosuuden maksun vahinkotapauksessa eikä laiminlyöntiä ole korjattu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Santanderin lähettämän laskun erääntymisestä; tai
 • laiminlyönyt Ajoneuvon hoidon, ajokilometrejä koskevan ilmoitusvelvollisuuden (jos ajettu keskimääräinen kuukausittainen kilometrimäärä on ylittänyt yli 10 %:lla Kilometrimäärän per Kuukausi) tai muiden tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen; tai
 • olet hakenut yksityishenkilöiden velkajärjestelyä, sinut on asetettu konkurssiin tai sinut on vastaavalla tavalla muutoin todettu kyvyttömäksi vastaamaan sopimusvelvoitteistasi, etkä ole asettanut hyväksyttävää vakuutta Sopimuksen täyttämisestä;
 • olet käyttänyt Ajoneuvoa tämän Sopimuksen vastaisesti.

Jos irtisanot Sopimuksen tai Santander purkaa Sopimuksen, olet velvollinen suorittamaan seuraavat maksut:

 • purkumaksun, joka on kolmekymmentä (30) prosenttia Sopimuksen päättymis-päivää seuraavan kuun 1. päivän ja Sopimuksen mukaisen Sopimuskauden päättymispäivän välisestä verollisesta vuokrasta. Purkumaksu on kuitenkin aina vähintään kolmen (3) kuukauden vuokraa vastaava summa;
 • mahdollisen ylikilometrikorvauksen, joka lasketaan vertaamalla ajettua kilometrimäärää Sopimuksen mukaiseen kokonaiskilometrimäärään suhteessa kuluneeseen Sopimuskauteen; ja
 • mahdollisen Ajoneuvon kunnostuskorvauksen, joka on aiheutunut Ajoneuvon saattamisesta sen ikää ja ajokilometrimäärää vastaavaan kuntoon mukaan lukien normaalista kulumisesta poikkeavat vauriot, puuttuvat varusteet ja mahdolliset huoltojen laiminlyönnistä Santanderille aiheutuneet vahingot (esim. korjauskulut ja arvon aleneminen).

18 SOSIAALINEN SUORITUSESTE

Mikäli Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen johtuu maksuvaikeuksistasi, jotka johtuvat sairaudestasi, työttömyydestäsi tai muusta näihin verrattavasta sinusta riippumattomasta syystä, voidaan purkumaksua sovitella. Sinulla on velvollisuus osoittaa sosiaalisen suoritusesteen olemassaolo.

19 AJONEUVON PALAUTUS

Sinun tulee omalla kustannuksellasi palauttaa Ajoneuvo varusteineen viimeistään Sopimuksen päättymispäivänä Santanderin ilmoittamaan osoitteeseen viat korjattuna, siivottuna ja puhtaaksi pestynä. Osapuolet voivat sopia Ajoneuvon palautuksesta muutoin kuin Santanderin yleiseen palautuspisteeseen, jolloin asiakkaan tulee maksaa Santanderin palveluhinnaston https://www.santanderconsumer.fi/ajoneuvorahoitus/yksityisleasing/palveluhinnasto/ mukainen palvelumaksu. Sopimuksen päättymispäivä tarkoittaa Sopimuksen mukaista vuokrakauden päättymispäivää tai tätä aiempaa päivää, jona Sopimus päättyy suorittamasi irtisanomisen tai Santanderin suorittaman purkamisen johdosta. Jos Sopimuksen päättymispäivä on lauantai tai pyhäpäivä, voit palauttaa Ajoneuvon vielä ensimmäisenä arkipäivänä ko. päivän jälkeen.

Jos et palauta Ajoneuvoa viimeistään Sopimuksen päättymispäivänä, Santanderilla on oikeus veloittaa sinulta Sopimuksen mukaista kuukausivuokraa vastaava määrä kultakin alkavalta kahdelta viikon jaksolta, jonka alkaessa Ajoneuvoa ei ole palautettu Sopimuksen mukaisesti. (Jos esim. Sopimuksen päättymispäivä on 1.9. ja palautat ajoneuvon 17.9, Santanderilla on oikeus veloittaa sinulta kahden kuukauden vuokraa vastaava määrä.) Lisäksi vastaat Sopimuksen päättymisestä huolimatta tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteista, ja Santanderilla on oikeus veloittaa sinulta kaikki Ajoneuvon käyttöön ja omistamiseen liittyvät kustannukset viivästysajalta. Santanderilla on oikeus itse tai yhteistyökumppaninsa tai viranomaisen avulla ottaa Ajoneuvo haltuunsa sieltä missä se tavataan, ellet palauta sitä vapaaehtoisesti. Sinulla on velvollisuus maksaa Ajoneuvon noutamisesta aiheutuvat kustannukset.

Ajoneuvon palautuksen yhteydessä suoritetaan Ajoneuvon kunnon ja varusteiden tarkastus. Lopullinen tarkastus tehdään pesun jälkeen. Sinulta laskutetaan normaalista kulumisesta poikkeavat vauriot, puuttuvat varusteet ja mahdolliset huoltojen laiminlyönnistä Santanderille aiheutuneet vahingot (esim. korjauskulut ja arvon aleneminen).

20 AJONEUVON VUOKRAUKSEN JATKAMINEN

Jos olet todistettavasti tilannut uuden ajoneuvon Santanderin rahoituksella ennen Sopimuksen päättymispäivää, voidaan Santanderin etukäteisellä kirjallisella suostumuksella sopia Sopimuksen jatkamisesta enintään uuden ajoneuvon vastaanottamiseen saakka.

Mikäli muussa tapauksessa haluat jatkaa Ajoneuvon vuokraamista Sopimuskauden jälkeen, sinun tulee olla Santanderiin yhteydessä hyvissä ajoin ennen Sopimuskauden päättymistä saatavilla mahdollisesti olevien vaihtoehtojen selvittämiseksi. Santander varaa oikeuden arvioida tilanteen jokaisessa tapauksessa erikseen. Mikäli Ajoneuvon vuokrausta voidaan jatkaa, tehdään vuokrauksesta uusi sopimus.

21 HENKILÖ- JA LUOTTOTIEDOT

Santander käyttää luottotietojasi päättäessään Sopimuksen tekemisestä sekä valvoessa Sopimuksen täyttämistä. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. Santander tarkistaa myös työsuhde-, henkilö- ja yhteystietosi. Tuntemistietojasi ja muita henkilötietojasi voidaan käyttää Sopimuksen valmistelun ja hallinnoinnin sekä muiden liiketoiminnallisten tarkoitusten lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen siten kuin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (444/2017) on säädetty. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi on Santanderin verkkosivuilla olevassa tietosuojaosiossa https://www.santanderconsumer.fi/tietosuoja].

22 YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSISTA ILMOITTAMINEN

Sinun tulee heti ilmoittaa Santanderille nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron muutoksista. Santander voi tehdä ilmoitukset sinulle pätevästi tätä Sopimusta tehtäessä ilmoittamaasi sähköposti-/ postiosoitteeseen, ellet ole kirjallisesti ilmoittanut Santanderille uutta yhteystietoa. Mikäli et ilmoita muutoksista, voi Santander hankkia puuttuvat tiedot ja veloittaa näistä aiheutuneet kustannukset palveluhinnastonsa mukaan, kun tiedot ovat tarpeellisia sopimussuhteen hoitamiseksi.

23 PALVELUHINNASTO

Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa palveluhinnastoa, joka on saatavilla https://www.santanderconsumer.fi/ajoneuvorahoitus/yksityisleasing/palveluhinnasto/. Mikäli hinnasto muuttuu Sopimuskauden aikana, Santander ilmoittaa asiasta verkkopalveluviestillä tai muutoin kirjallisesti.

24 SIIRTO-OIKEUS

Santanderilla on oikeus kokonaan tai osittain siirtää Ajoneuvon omistusoikeus ja/tai tämä Sopimus oikeuksineen ja/tai velvollisuuksineen haluamalleen taholle. Sopimuksen siirrosta ilmoitetaan sinulle verkkopalveluviestillä tai muutoin kirjallisesti. Jos Santander on siirtänyt Sopimuksen, tulee sinun maksaa Sopimuksen mukaiset maksut siirtoilmoituksen jälkeen siirronsaajalle.

Sinulla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia kolmannelle ilman Santanderin etukäteistä kirjallista suostumusta. Jos Santander hyväksyy Sopimuksen siirron, olet velvollinen suorittamaan Santanderille Santanderin palveluhinnaston mukaisen Sopimuksen siirtomaksun. Siirtomaksu tulee suorittaa sovittuun siirtopäivään mennessä. Vastaat kaikista Sopimukseen liittyvistä maksuista, jotka kohdistuvat hallinta-aikaasi tai johtuvat toimistasi.

25 VAHINGONKORVAUS

Mikäli et voi Santanderista johtuvasta syystä hyödyntää tässä Sopimuksessa määriteltyä huoltoleasingpalvelua tai Santander muutoin rikkoo tätä Sopimusta, Santander on velvollinen korvaamaan sinulle siitä aiheutuneen vahingon. Välillisen vahingon korvaaminen edellyttää kuitenkin Santanderin huolimattomuutta. Santander ei kuitenkaan vastaa välittömästä eikä välillisestä vahingosta, joka on johtunut lain määräyksestä, viranomaisten toimenpiteistä, sotatapahtumasta, lakosta, boikotista, saarrosta tai muusta Santanderista riippumattomasta syystä, jota Santander ei ole voinut ottaa huomioon Sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia Santander ei olisi voinut välttää.

26 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Jos tähän Sopimukseen liittyviä erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, voit saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi) ottamalla yhteyttä kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostettava asuinpaikkasi yleisessä alioikeudessa, ellet halua nostaa kannetta Helsingin käräjäoikeudessa.