Sopimusehdot

1. Rahoitus ja kauppaehdot

Tähän sopimukseen sovelletaan kuluttajakaupassa kuluttajansuojalain (38/78) 7 luvun säännöksiä ja muussa kaupassa osamaksukauppalain (91/66) säännöksiä. Osamaksusopimuksesta käytetään jäljempänä nimitystä "sopimus". Mitä jäljempänä sanotaan ostajasta, sovelletaan kaikkiin ostajiin, kun taas mitä jäljempänä sanotaan kuluttajaostajasta sovelletaan vain silloin, kun ostaja on kuluttaja.Kauppaehtojen osalta noudatetaan myyjän ja ostajan välisessä suhteessa 1.4.2009 päivitettyjä Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (Aune) laatimia "Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja". Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä "ajoneuvo".

Myyjästä ja mikäli sopimus on siirretty, myyjän siirronsaajasta, käytetään jäljempänä nimitystä "luotonantaja", ellei asiayhteys toisin edellytä.

2. Sopimuksen panttaus ja siirto

Myyjällä on oikeus pantata ja siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen, mukaan lukien ajoneuvonomistusoikeus, kolmannelle, esimerkiksi rahoitusyhtiölle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Sopimuksen siirrosta pitää ilmoittaa ostajalle. Jos myyjä on siirtänyt sopimuksen, ostajan pitää maksaa sopimuksenmukaiset maksut siirtoilmoituksen jälkeen siirronsaajalle. Mikäli sopimus on siirretty, myyjällä tai muulla siirtäjällä ei ole enää ajoneuvon takaisinotto-oikeutta tai muuta oikeutta määrätä sopimuksesta.

Ostaja ei saa luovuttaa osamaksulla ostettua ajoneuvoa vaihtoajoneuvoksikaan ilman luotonantajan kirjallista suostumusta niin kauan kuin ostajalla on tähän sopimukseen perustuvia maksuvelvoitteita. Ostaja ei saa siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle muutoin kuin
luotonantajan kirjallisella suostumuksella ja asettamilla ehdoilla. Luotonantajalla on oikeus periä siirrosta hinnastonsa mukainen kohtuullinen palkkio.

3. Omistusoikeus

Luotonantaja pidättää itselleen omistusoikeuden myytyyn ajoneuvoon kaikkine lisävarusteineen, kunnes ajoneuvon kauppahinta ja autovero, korko rahoitettavalle osalle ja kaikki rahoitukseen liittyvät maksut ja palkkiot on täysin maksettu ja ostajan muutkin ajoneuvoa koskevat maksuvelvoitteet, kuten vakuutus- ja rekisteröintimaksut sekä korjauksista, varaosista, lisälaitteista ja tarvikkeista johtuvat maksut on kokonaisuudessaan maksettu. Omistuksenpidätysehto koskee myös varusteita
ja lisälaitteita, jotka kauppaan kuuluvina ilman eri veloitusta toimitetaan myydyn ajoneuvon
täydennykseksi, muuttamiseksi tai korjaamiseksi. Käteisellä maksettavaksi sovittua kauppahinnan osaa ei kuitata maksetuksi tämän sopimuksen allekirjoittamisella, vaan maksusta on laadittava erillinen kuitti.

Ostaja vastaa pysäköintivirhemaksujen, ajoneuvoveron sekä muiden vastaavien verojen ja maksujen suorittamisesta sen jälkeen, kun ajoneuvo on hänelle luovutettu. Ostaja ei saa ilman luotonantajan kirjallista suostumusta myydä tai vuokrata ajoneuvoa taikka viedä sitä Suomen rajojen ulkopuolelle. Ostaja ei saa muutoinkaan luovuttaa ajoneuvoa edelleen ilman luotonantajan kirjallista suostumusta muutoin kuin tilapäisesti. Ostajan on ilmoitettava välittömästi luotonantajalle, jos ajoneuvoa uhkaa ulosmittaus, takavarikko, elinkeinonharjoittajan myyntioikeuslain (688/88) nojalla tapahtuva myynti tai muu luotonantajan oikeutta loukkaava toimenpide tai ostajaa itseään uhkaa konkurssi, yrityssaneeraus tai velkajärjestely taikka muu hänen maksukykyynsä olennaisesti
vaikuttava toimenpide. Ostajan on estettävä mainittujen toimenpiteiden ja järjestelyjen vaikutukset ajoneuvoon esittämällä tämä sopimus todisteena luotonantajan omistuksenpidätysehdosta.

4. Korko ja palkkiot

Luoton korko on kiinteä. Koron laskemistapa ilmoitetaan ostajalle sopimuslomakkeella ja osamaksuerien maksuohjelmassa.

Luotonantajalla on oikeus periä ostajan pyynnöstä tehtävän sopimukseen liittyvän muutoksen tai palvelun johdosta muita maksuja ja palkkioita luotonantajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Luotonantajan pitää ilmoittaa hinnaston muutoksesta kuluttajaostajalle pysyvällä tavalla
ennen muutoksen voimaantuloa.

5. Ajoneuvon huolto ja kunnossapito

Ostaja sitoutuu pitämään ajoneuvon kunnossa sekä huoltamaan ja korjaamaan sitä valmistajan ja myyjän antamien huolto- ja käyttöohjeiden sekä takuuehtojen mukaisesti. Ostaja ei saa muuttaa ajoneuvoa rakenteellisesti tai sen verotukselliseen asemaan vaikuttavalla tavalla. Ostaja vastaa tekemistään muutoksista aiheutuneista kustannuksista. Luotonantajalla on oikeus tarkastaa ajoneuvo, mikäli se voidaan toteuttaa aiheuttamatta ostajalle kohtuutonta haittaa. Ajoneuvolla ei saa osallistua
muihin kuin liikenneturvallisuus-, taloudellisuus- tai vastaaviin kilpailuihin ja koulutuksiin.

6. Vakuutukset

Mikäli ostaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa tai irtisanoo vakuutuksen vastoin sopimuksen ehtoja, luotonantajalla on oikeus hakea takaisinottoa ja tilitystä jäljempänä 10 b. kohdassa tarkoitetulla tavalla. Vakuutusyhtiöllä on oikeus ilmoittaa luotonantajalle, jos ostaja on irtisanonut tämän sopimuksen ehtojen mukaisen vakuutuksen ennen kuin ajoneuvon omistusoikeus on siirtynyt ostajalle tai jos vakuutusyhtiö on samana aikana irtisanonut vakuutuksen ostajan maksulaiminlyöntienjohdosta. Vahinkotapahtuman sattuessa ostajan pitää tehdä vakuutusehdoissa edellytetyt ilmoitukset vakuutusyhtiölle. Luotonantajalla on ostajan sijasta oikeus vahingon sattuessa nostaa ajoneuvoa koskeva vakuutus tai vahingonkorvaus ja sillä kuitata kaikki tähän sopimukseen perustuvat saatavansa ostajalta.

7. Rekisteröinti

Ajoneuvon omistajaksi ajoneuvorekisteriin merkitään luotonantaja, ellei luotonantaja ole toisin määrännyt. Haltijaksi ajoneuvorekisteriin merkitään ostaja. Mikäli ajoneuvoa käyttää säännöllisesti ostajan taloudessa asuvien henkilöiden lisäksi joku muu, ostajan pitää huolehtia, että myös tällainen käyttäjä merkitään ajoneuvorekisteriin haltijaksi. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan tällaisesta käyttäjästä myös vakuutusyhtiölle. Luotonantajalla on oikeus tehdä tarvittaessa muutoksia ajoneuvon rekisteröintitietoihin ja veloittaa ostajaa tästä palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Ellei toisin sovita, ostaja tekee omistusoikeuden siirtymistä koskevan ilmoituksen ajoneuvorekisteriin sen jälkeen kun omistusoikeus on siirtynyt hänelle.

8. Kuluttajaostajan oikeus peruuttaa sopimuksen mukainen luotto ja liitännäissopimuksen raukeaminen

Kuluttajaostajalla on oikeus peruuttaa sopimuksen mukainen luotto ilmoittamalla siitä luotonantajalle pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona ostaja on saanut kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen sopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti. Peruuttamisilmoituksen olisi hyvä olla yksilöity ja sisältää ainakin ostajan nimi, henkilötunnus ja ajoneuvon tunnistetiedot sekä ostajan allekirjoitus.

Peruuttaessaan sopimuksen kuluttajaostaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton koron ajalta, jona luotto on ollut hänen käytettävissään. Jos luotonantaja on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, luotonantajalla on oikeus saada korvaus kuluttajaostajalta myös tällaisista maksuista.

Kuluttajaostajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksettava luotonantajalle tämän sopimuksen mukainen velkaosuus käteishinnasta sekä suoritettava edellä mainitut korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

Sopimuksen mukaisen luoton peruuttaminen ei vapauta kuluttajaostajaa ajoneuvoa koskevan kauppasopimuksen mukaisista velvoitteista.

Kuluttajaostajan peruuttaessa luottosopimuksen peruuntuvat myös luottosopimukseen liittyvät muut luotonantajan tai luotonantajan yhteistyökumppanin tarjoamat liitännäissopimukset. Jos kuluttajaostaja haluaa pitää liitännäissopimuksen voimassa sopimuksen mukaisen luoton peruuttamisesta huolimatta, hänen on ilmoitettava tästä luotonantajalle pysyvällä tavalla 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.

9. Ennenaikainen maksu, maksuohjelman muuttaminen ja lyhennystaulukko

Ostaja saa halutessaan maksaa koko luoton ennakolta luotonantajalle. Kuluttajaostajalla on lisäksi oikeus maksaa osa luotosta ennakolta luotonantajalle. Tällöin kuluttajaostajan on kuitenkin etukäteen
ilmoitettava luotonantajalle pysyvällä tavalla halustaan tehdä sovitusta maksusuunnitelmasta poikkeava ylimääräinen lyhennys, muutoin luotonantaja kohdistaa sopimuksen mukaisen maksuerän
ylittävän määrän luotonantajan etukäteen kuluttajaostajalle pysyvällä tavalla ilmoittamalla tavalla. Luotonantajan saatava lasketaan kuluttajakaupassa kuluttajansuojalain 7 luvun 27 §:ssä ja muussa
osamaksukaupassa osamaksukauppalain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Luotonantaja saa periä kuluttajaostajalta korvauksen luoton tai sen osan ennenaikaisesta maksamisesta silloin, kun luotto on sovittu kiinteäkorkoiseksi ja luottoa on maksettu takaisin ennenaikaisesti viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana yli 10 000 euroa.

Korvauksen määrä on enintään yksi (1) prosentti takaisinmaksetun luoton määrästä tai, jos ennenaikaisen takaisinmaksun hetkellä sopimuksen päättymiseen on vähemmän kuin vuosi, puoli (½) prosenttia takaisinmaksetun luoton määrästä. Korvaus erääntyy maksettavaksi luoton maksun yhteydessä. Ostaja ja luotonantaja voivat sopia maksuohjelman tai muun sopimusehdon muuttamisesta sopimuskauden aikana. Luotonantajalla on oikeus periä tehdystä muutoksesta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukainen kohtuullinen palkkio.

Kuluttajaostajalla on oikeus valita ilmoittamalla luotonantajalle pysyvällä tavalla, mitä useammista saman luotonantajan saatavista hänen suorituksellaan lyhennetään. Kuluttajaostajalla on oikeus saada pyynnöstä maksutta lyhennystaulukko milloin tahansa sopimussuhteen kestäessä.

10. Maksun laiminlyönnin ja ostajan muun sopimusrikkomuksen seuraamukset

Mikäli ostaja laiminlyö sopimuksen mukaisen maksu- tai muun velvoitteensa, saattaa luotonantajalle
syntyä oikeus rekisteröidä maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin, oikeus ottaa ajoneuvo takaisin
tilityksen toimittamista varten ja oikeus periä viivästyskorkoa sekä perimiskulut.
Luotonantaja antaa ostajalle maksuviivästystilanteissa tietoa ja neuvoja maksuvaikeuksien syntymisen ja syvenemisen estämiseksi ja maksukyvyttömyystilanteiden hoitamiseksi.

10a. Viivästyskorko ja perimiskulut

Viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista osamaksueristä ja muista saatavista määräytyy
Korkolain (633/82) mukaisesti. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin luotonantajan luotosta perimä korko enintään 180 vuorokautta koko luoton erääntymisestä kuitenkin enintään luottoa
koskevan tuomion antamiseen saakka Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.
Muussa kuin kuluttajakaupassa viivästyskoron määrästä voidaan myös sopia. Ostaja on lisäksi velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut saatavien perinnästä annetun lain (513/99) mukaisesti.

10b. Takaisinotto ja tilitys

Koko ostajan jäljellä oleva luotto korkoineen ja rahoitukseen liittyvine muine maksuvelvoitteineen
erääntyy maksettavaksi ja luotonantaja on oikeutettu vaatimaan ajoneuvon luovuttamista takaisin
tilityksen toimittamista varten, jos ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on
ollut erääntyneenä kuluttajakaupassa vähintään kuukauden ja muussa kaupassa neljätoista (14) päivää eräpäivästä lukien ja on edelleen suorittamatta, ja kysymyksessä on

 • erä, joka on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) luottohinnasta, tai
 • erä, joka on yhdessä aikaisemmin erääntyneen tai erääntyneiden, maksamatta olevien erien kanssa vähintään viisi (5) prosenttia luottohinnasta, tai
 • koko jäännössaatava.

 

Luotonantajalla on oikeus saattaa edellä määrätty toimenpide viivästyneen maksun määrästä riippumatta voimaan, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi (6) kuukautta ja se on olennaisessa määrin edelleen suorittamatta.

Luotonantajalla ei ole kuitenkaan oikeutta saattaa voimaan edellä mainittua toimenpidettä, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajaostajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta ostajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta.

Luotonantajalla on oikeus ajoneuvon takaisin ottamiseen ja tilityksen toimittamiseen myös silloin, kun ostaja on jättänyt ottamatta tai irtisanonut sovitut vakuutukset taikka jos vakuutusyhtiö on irtisanonut vakuutukset ostajan maksulaiminlyöntien johdosta. Luotonantajalla on sama oikeus, jos ostaja muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai aloittaa toimenpiteet, jotka johtaisivat ajoneuvon hävittämiseen, turmelemiseen, ajoneuvon katoamiseen tai sen arvon alenemiseen kulumisen, pilaantumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi Erääntyminen tulee voimaan erääntymisilmoituksessa ilmoitettuna ajankohtana. uluttajakaupassa erääntyminen tulee kuitenkin voimaan aikaisintaan neljän (4) viikon tai, jos kuluttajaostajalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty kuluttajaostajalle. Jos ostaja maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen ennen erääntymistä, erääntyminen raukeaa. Luotonantajan pitää viivästynyttä maksua tai muuta sopimusrikkomusta koskevissa muistutuskirjeissä ja erääntymisilmoituksessa muistuttaa ostajaa ajoneuvon luovutusta koskevista rajoituksista (sopimuksen 2 ja 3 kohdat).

Tilitys toimitetaan kuluttajakaupassa kuluttajansuojalain 7 luvussa 36 §:ssä ja muussa kaupassa osamaksukauppalaissa tarkoitetulla tavalla. Jos luotonantaja ja ostaja eivät pääse sopimukseen tilityksessä, luotonantajan pitää viivytyksettä pyytää virka-apua ajoneuvon takaisinottamiseksi ja tilityksen suorittamiseksi ostajan kotipaikan tai ajoneuvon sijaintipaikan ulosottomieheltä. Tällöin ulosottomies laskee luotonantajan saatavan ja määrää ajoneuvon takaisinottoarvon. Ulosottomiehen päätöksestä voidaan valittaa ulosottokaaressa (705/07) säädetyllä tavalla.

10c. Maksuhäiriömerkintä

Maksun laiminlyönti saadaan ilmoittaa rekisteröitäväksi Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin
tai muuhun vastaavaan rekisteriin luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla sen jälkeen kun maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä, jolleivat luotonantaja ja ostaja ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta. Luotonantajan on lähetettävä ostajalle vähintään 21 päivää ennen tietojen luovuttamista kirjallinen maksukehotus, jossa muistutetaan maksuhäiriötietojen ilmoittamisesta ja merkitsemisestä luottotietorekisteriin. Maksuhäiriömerkintä saattaa vaikeuttaa tulevaa luotonsaantia.

11. Ostajan yhteys- ja luottotiedot

Luotonantajalla on oikeus tarkastaa ostajan henkilö- tai yhteisötiedot sekä hankkia tarpeelliset luottotiedot luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla ja tunnistaa ostaja luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/07) 135 §:ssä ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/08) tarkoitetulla tavalla. Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä (Politically Exposed Person eli PEP) pidetään edellä mainitun lain 20§:ssä tarkoitettua henkilöä tai tällaiseen henkilöön läheisessä suhteessa olevaa henkilöä, joka toimii tai on viimeisen 12 kuukauden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä toisessa valtiossa.

Ostajan pitää ilmoittaa välittömästi luotonantajalle yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista. Luotonantajan ilmoitukset ostajalle voidaan pätevästi tehdä ostajan tätä sopimusta tehtäessä ilmoittamaan osoitteeseen, ellei ostaja ole todistettavasti ilmoittanut uutta täydellistä osoitettaan.

12. Myyjän ja luotonantajan vastuu virhetilanteessa

Ajoneuvossa ilmenevien virheiden osalta noudatetaan Autokaupan tilaus-ja kauppasopimusehtoja. Ostajan tulee tehdä virheilmoitus myyjälle tai tilaus-ja kauppasopimusehdoissa mainitulle muulle vastuutaholle. Kuluttajaostajalla on kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:ssä tarkoitettu oikeus vaatia myyjän sopimusrikkomuksen johdosta hyvitystä myös luotonantajalta, jolle sopimus on siirretty. Luotonantaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan kuluttajaostajalle enempää kuin on saanut tältä maksuina. Kuluttajaostajalla on asiasta luotonantajalle ilmoitettuaan oikeus pidättäytyä sovittujen maksuerien maksamisesta virhettä vastaavalla määrällä. Kuluttajaostaja vastaa perusteettomasta maksusta pidättäytymisestä aiheutuneista viivästys- ja muista seuraamuksista.

13. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajaostaja voi saada tietoa
ja apua myös kuluttajaneuvonnasta (www.kuluttajavirasto.fi). Kuluttajaostaja voi myös saattaa asian

kirjallisesti käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan, joka voi antaa erimielisyyden ratkaisemiseksi suosituksen. Jos luotonantaja on Finanssivalvonnan valvottava, voi kuluttajaostaja tai pienyritys kääntyä myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan puoleen (www.fine.fi).

Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava ostajan asuinpaikan käräjäoikeudessa, ellei ostaja halua nostaa kannetta luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Muissa kuin kuluttajakaupoissa kanne voidaan nostaa myös Helsingin käräjäoikeudessa. Jos ostajalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, kanne pitää nostaa Helsingin käräjäoikeudessa.

14. Valvontaviranomainen

Kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksien noudattamista valvovat Kuluttaja-asiamies ja Kuluttajavirasto
(www.kuluttajavirasto.fi) ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintoviranomaiset sekä myös
Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi) silloin, kun luotonantajana on Finanssivalvonnan valvottava.

 

All in One Osamaksusopimuksen hintatakuun ja huoltopaketin ehdot

 

1. HINTATAKUU

1.1 Santander Consumer Finance Oy (jäljempänä "Santander") myöntää Ostajalle All in One Osamaksusopimukseen (jäljempänä "Osamaksusopimus") liittyvän Hintatakuun tämän kohdan 1 mukaisin ehdoin, edellyttäen, että Santander on rahoittanut kyseisen Osamaksusopimuksen. Hintatakuu tarkoittaa Santanderin sitoumusta ostaa Osamaksusopimuksen kohteena oleva ajoneuvo Ostajalta Osamaksusopimuksen sopimuskauden päättyessä Osamaksusopimuksen Lisäehdot-kohdan Hintatakuu mukaisella hinnalla (jäljempänä "Hintatakuu"). Osamaksusopimuksen Lisäehdot kohdassa määritellään myös Sopimuskilometrit–kohdassa enimmäisajomäärä, jonka puitteissa Hintatakuu on voimassa, mikäli muut tämän sopimuksen ehdot täyttyvät. Jos Ostaja ja Santander sopivat sopimuskauden aikana Osamaksusopimuksen maksusuunnitelman tai sopimuskilometrien muutoksesta laaditaan uutta maksusuunnitelmaa tai sopimuskilometrejä vastaava Hintatakuu kirjallisesti erikseen. Mikäli Osamaksusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen autoveroa koskevat säännökset muuttuvat siten, että autovero kokonaan poistuu tai sen määrä alenee vähintään 15 %, Santanderilla on oikeus vaatia, että Hintatakuun määrää vastaavasti alennetaan. Halutessaan käyttää edellä sanottua oikeuttaan, Santanderin on ilmoitettava Ostajalle kirjallisesti autoveron muutoksesta johtuvan uuden Hintatakuun määrä, joka ilmoitus on Ostajaa sitova.

1.2 Halutessaan käyttää Hintatakuuta Ostajan on ilmoitettava siitä Santanderille viimeistään 14 vuorokautta ja aikaisintaan 30 vuorokautta ennen Osamaksusopimuksen mukaisen viimeisen osamaksuerän eräpäivää. Hintatakuun voimassaolo edellyttää, että:

 • a) Ajoneuvo on ikäänsä ja ajomääränsä mukaisessa normaalia kulumista vastaavassa kunnossa
 • b) Ostaja on täyttänyt osamaksukaupan sopimusehtojen kohdan 5 (Ajoneuvon huolto ja kunnossapito) mukaiset velvoitteensa ajoneuvon valmistajan huolto-ohjelman ja ajoneuvon käyttöohjeiden mukaisesti valtuutetulla merkkikorjaamolla, (Ostajan on omalla kustannuksellaan toimitettava ajoneuvo huoltoa ja korjauksia varten valtuutettuun merkkikorjaamoon)
 • c) Osamaksusopimuksen mukaisia maksuja ei ole erääntyneenä
 • d) Ostaja ei ole laiminlyönyt ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuuttaan
 • e) Ostaja ei ole jättänyt maksamatta mahdollisia viivästyskorkoja tai -kuluja tai muita Osamaksusopimukseen tai mahdolliseen Huoltopakettiin liittyviä palkkioita tai maksuja
 • f) Ajoneuvon ajomäärä ei ylitä Osamaksusopimuksen lisäehdoissa mainittua sopimuskilometrit kohdan mukaista enimmäisajomäärää
 • g) Ajoneuvoa on käytetty ainoastaan normaalissa henkilö- ja tavaraliikenteessä, eikä sillä ole osallistuttu kilpa-ajoihin tai muuhun vastaavaan normaalista käytöstä poikkeavaan toimintaan
 • h) Ajoneuvoa ei ole käytetty vuokraustoiminnassa, taksiliikenteessä eikä ammattikäytössä
 • i) Ajoneuvossa ei ole ulkopuolisia vaurioita tai vahinkoja
 • j) Mahdolliset vauriokorjaukset on hoidettu asianmukaisesti vakuutusyhtiön kautta eikä asiakas ole käyttänyt mahdollisuutta kertakorvauksen kautta tehtyihin korjauksiin
 • k) Ajoneuvon verot ja viranomaismaksut on maksettu
 • l) Ajoneuvo on asianmukaisesti katsastettu
 • m) Ajoneuvon lisävarusteita ei ole poistettu tai muutettu
 • n) Ajoneuvoon ei ole tehty rakenteellisia muutoksia tai sen käyttötarkoitusta ei ole muutettu
 • o) Osamaksusopimus on ilmoituksen tekohetkellä ehtojensa mukaisesti voimassa
 • p) Ostaja toimittaa ajoneuvon Santanderin osoittamaan vastaanottopisteeseen Suomessa ja allekirjoittaa mahdollisen kauppasopimuksen viimeistään Osamaksusopimuksen päättymispäivänä

 

1.3 Tehtyään kohdassa 1.2 tarkoitetun ilmoituksen Santanderille Ostajan on toimitettava ajoneuvo, erikseen sovittavana ajankohtana, pestynä ja varustettuna kaikilla avaimilla sekä Osamaksusopimuksen mukaiseen kauppahintaan sisältyneillä varusteilla ja tarvikkeilla, Santanderin ilmoittamaan vastaanottopisteeseen sen tarkistamiseksi, että ajoneuvon osalta kohdan 1.2 mukaiset ehdot täyttyvät. Vastaanottopiste laatii ajoneuvon kunnosta pöytäkirjan (jäljempänä "Tarkastuspöytäkirja"), joka Ostajan tulee allekirjoituksellaan hyväksyä. Mikäli Ostaja ei toimita ajoneuvoa edellä sanotuin tavoin vastaanottopisteeseen tai allekirjoita Tarkastuspöytäkirjaa, Ostaja menettää oikeutensa käyttää Hintatakuuta.

1.4 Ostajalla on oikeus käyttää Hintatakuuta vain sillä edellytyksellä, että kohdan 1.2 mukaiset Hintatakuun edellytykset täyttyvät ja että Ostaja on täyttänyt kohdan 1.3 mukaiset velvoitteensa. Mikäli edellytykset Hintatakuun käyttämiselle täyttyvät, Santander ostaa ajoneuvon Ostajalta Hintatakuun ehtojen mukaisesti ja Santander ja Ostaja laativat kaupasta erillisen kauppasopimuksen, jonka osapuolet allekirjoittavat viimeistään osamaksusopimuksen päättymispäivänä.

1.5 Mikäli vastaanottopisteen tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että kaikki kohdan 1.2 mukaiset ehdot eivät täyty, Hintatakuu raukeaa, eikä Santander ole velvollinen ostamaan ajoneuvoa Ostajalta.

1.6 Mikäli Santander on ostanut ajoneuvon Ostajalta Hintatakuun ehtojen mukaisesti ja myöhemmin ilmenee, että Ostaja on tietoisesti harhauttanut Santanderia tai antanut Santanderille virheellisiä tietoja ajoneuvon kunnosta tai muusta kohdan 1.2 mukaisesta seikasta, Ostaja on velvollinen korvaamaan kaiken Santanderille mahdollisesti aiheutuneen vahingon viivästyskorkoineen ja kuluineen.

2 . HUOLTOPAKETTI

2.1 Allekirjoittaessaan All in One Osamaksusopimuksen (jäljempänä "Osamaksusopimus") Ostaja on velvollinen valitsemaan yhden seuraavista kolmesta palvelutasosta:

 • Taso 1 Hintatakuu ilman Huoltopakettia (tämän kohdan 2.HUOLTOPAKETTIehtoja ei sovelleta)
 • Taso 2 Hintatakuu + Huoltopaketin perustaso (määräaikaishuollot ja normaalista kulumisesta aiheutuvat korjaukset)
 • Taso 3 Hintatakuu + Huoltopaketin perustaso + renkaiden kausivaihdot, rengassäilytys, sijaisauto määräaikaishuoltojen ajaksi, ulko- ja sisäpesut määräaikaishuoltojen yhteydessä


Ostajan valitsema palvelutaso ja sitä vastaava kuukausimaksu on merkitty Osamaksusopimuksen Lisäehdot -kohtaan. Ostaja on oikeutettu käyttämään valitsemansa palvelutason mukaisen Huoltopaketin palveluita edellyttäen, että Santander on rahoittanut kyseisen Osamaksusopimuksen ja että kohdassa 1.2 esitettyjen Hintatakuun voimassaolon edellytysten kohdat a) – n) kaikki erikseen ovat voimassa. Mikäli jokin näistä kohdista ei ole voimassa, Santanderilla on oikeus evätä Huoltopaketin mukaisten palveluiden käyttö väliaikaisesti tai irtisanoa Huoltopaketti kokonaan.

2.2 Huoltopaketit sisältävät seuraavat palvelut: Taso 1 ei sisällä lainkaan Huoltopakettia, joten huolto ja korjauspalveluita ei sisälly tämän tason Osamaksusopimukseen. Taso 2 on Huoltopaketin perustaso, joka sisältää ajoneuvon valmistajan tai maahantuojan vahvistaman ajoneuvon ostohetkellä voimassaolevan huolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot ja normaalista kulumisesta aiheutuvat korjaukset sekä öljyn lisäykset, polttimoiden vaihdot ja pyyhkimen sulkien vaihdot liikenneturvallisuuden edellyttäessä määräaikaishuoltojen yhteydessä. Taso 3 sisältää edellä mainittujen Tason 2 palveluiden lisäksi sijaisauton määräaikaishuoltojen ajaksi (A/B kokoluokka, max100km, max1vrk), ajoneuvon ulko- ja sisäpuhdistuksen määräaikaishuoltojen yhteydessä, renkaiden kausivaihdot (2 kertaa vuodessa) ja rengassäilytyksen.

Kaikki ajoneuvon huollot ja korjaukset tulee suorittaa ainoastaan ajoneuvon valmistajan tai maahantuojan valtuuttamassa merkkikorjaamossa. Tason 3 renkaiden kausivaihdot ja rengassäilytys tulee hoitaa joko Vianor tai Euromaster ketjun rengasliikkeessä tai muussa Santanderin erikseen ilmoittamassa liikkeessä. Santander ei vastaa kaikkien palveluelementtien saatavuudesta eri korjaamoissa, vaan Ostajan on varmistettava Huoltopakettiin kuuluvien palveluiden saatavuus valitsemaltaan korjaamolta huolto- tai korjausaikaa tai rengastyötä varatessaan. Ostaja on lisäksi itse velvollinen tilaamaan Huoltopakettiin kuuluvat työt korjaamolta. Ostajan on omalla kustannuksellaan toimitettava ajoneuvo huoltoa ja korjauksia varten valtuutettuun merkkikorjaamoon tai rengastöitä varten rengasliikkeeseen. Ajanvarauksen yhteydessä Ostajan on ilmoitettava korjaamolle tai rengasliikkeelle, että autossa on Santanderin Huoltopaketti, jonka kulut osoitetaan Santanderin maksettavaksi. Lisäksi Ostaja on velvollinen esittämään Santanderin Huoltopakettien toimintaohjeen korjaamon tai rengasliikkeen työn vastaanottoon.

2.3 Huoltopaketteihin eivät kuulu seuraavien seikkojen, tapahtumien tai tekijöiden aiheuttamat tai edellyttämät huolto- korjaus- tai vastaavat toimenpiteet ja niistä johtuvat kustannukset:

takuiden, vakuutusten ja vastaavien vastuuperusteiden piiriin kuuluvat viat ja niiden korjaukset;

polttoaineet, pesunesteet, vahaukset ja pesut (ulko- ja sisäpesu määräaikaishuollon yhteydessä kuuluu Tason 3 Huoltopakettiin);

 • vakuutukset, rekisteröinnit, katsastukset, verot ja muut julkiset maksut;
 • kolarit ja muut liikennevahingot;
 • hinaukset ja kuljetukset;
 • ulkopuolisten tekijöiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen: väärä polttoaine, jäätyminen, kiveniskut ja kolhut) tai huolimattomasta käytöstä ja hoidosta tai käyttövirheestä johtuvat viat ja vauriot);
 • ajoneuvon huollon- tai korjauksen laiminlyönnistä syntyvät seurannaiskustannukset
 • tuulilasin, ikkunoiden, lyhdynlasien, umpioiden, peilien sekä koristeosien ja listojen uusimiset tai korjaukset;
 • radiot tai cd-, kasetti- tai muut soitinlaitteistot;
 • sisustuksen ja verhoilun korjaukset ja puhdistukset (sisäpesu määräaikaishuollon yhteydessä kuuluu Tason 3 Huoltopakettiin);
 • lisälaitteiden korjaukset, jolleivät laitteet kuulu kiinteästi Ajoneuvon varustukseen;
 • ruostesuojaukset, ruostevauriot ja maalaus;
 • renkaat, vanteet, laakerit sekä pyöriensuuntaus tai tasapainotus; 
 • muut mahdolliset kulut tai toimenpiteet, joiden ei ole nimenomaisesti sovittu kuuluvan tämän sopimuksen soveltamisalan piiriin.

 

Näiden Huoltopaketteihin sisältymättömien korjausten ja töiden kustannuksista vastaa Ostaja, eikä niitä voi osoittaa Santanderin maksettavaksi.

2.4 Huoltopaketti solmitaan määräajaksi / enimmäisajomäärälle ja se on voimassa joko Osamaksusopimuksen sopimusajan (enintään 36 kk) tai Osamaksusopimukseen merkityn Sopimuskilometrit-kohdan mukaisen enimmäisajomäärän (enintään 90.000km sopimuskaudella), riippuen siitä kumpi näistä rajoista täyttyy ensiksi. Ostajan valitseman Huoltopaketin hinta, jonka Ostaja sitoutuu maksamaan, on Osamaksusopimuksen Lisäehdot-kohdassa mainittu kuukausimaksu kerrottuna Osamaksusopimuksen sopimusajalla kuukausina. Ostaja saa maksaa Huoltopaketin hinnan tasasuurina kuukausimaksuina Osamaksusopimuksen osamaksuerien eräpäivinä, mikäli Ostaja käyttää koko Osamaksusopimuksen mukaisen sopimusajan hyväkseen. Jos sopimuskauden alkamispäivän ja 1. eräpäivän ero on enemmän kuin 30 päivää, Ostajalta veloitetaan Lisäehdot kohdassa mainitun Huoltopaketin kuukausimaksun lisäksi päivämaksua, joka lasketaan siten, että kuukausimaksu jaetaan 30:llä ja kerrotaan 30 päivää ylittävien päivien lukumäärällä. Ostaja on velvollinen maksamaan kuukausimaksut ja muut maksuerät riippumatta siitä, onko ajoneuvo käyttökelpoinen tai voiko Ostaja käyttää sitä normaalisti. Mikäli Ostaja ei maksa sopimuksen mukaisia kuukausimaksuja tai muita maksueriä niiden eräpäivänä, Santander perii Ostajalta huomautus- ja perintäkulut sekä viivästyskoron kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaan. Santanderilla on lisäksi oikeus evätä Ostajalta palvelun käyttö ja kieltäytyä maksamasta huolto- ja korjaustoimenpiteitä kunnes kuukausimaksut ja muut erääntyneet maksut on maksettu.

2.5 Mikäli Ostaja käyttää oikeuttaan maksaa Osamaksusopimus ennenaikaisesti loppuun, sitoutuu Ostaja maksamaan Osamaksusopimuksen loppuunmaksun yhteydessä jäljellä olevaan sopimusaikaan kohdistuvien Huoltopaketin kuukausimaksujen yhteismäärän kertasuorituksena Santanderille. Tällöin Huoltopaketti jää voimaan ja Ostaja saa käyttää Huoltopaketin palvelut hyväkseen joko alkuperäisen määräajan päättymiseen tai enimmäisajomäärän täyttymiseen asti, kumpi ensiksi täyttyykin. Mikäli Ostaja haluaa myydä ajoneuvon kolmannelle osapuolelle, maksettuaan ensin Osamaksusopimuksen mukaiset velvoitteensa ja jäljellä olevaan sopimusaikaan kohdistuneet Huoltopaketin kuukausimaksut Santanderille, siirtyy Huoltopaketti uudelle ostajalle ajoneuvon mukana edellyttäen, että Ostaja ilmoittaa siirrosta Santanderille.

2.6 Ostaja on velvollinen pitämään ajoneuvon virheettömässä ja moitteettomassa kunnossa, ja tässä tarkoituksessa Ostajan tulee muun muassa huolehtia ajoneuvon asianmukaisesta ylläpidosta, säilytyksestä, huollosta ja korjauksista ajoneuvon valmistajan/maahantuojan ja Santanderin antamien ohjeiden mukaisesti. Ostaja on velvollinen maksamaan kaikki ajoneuvon hallintaan ja käyttöön liittyvät verot tai muut viranomaismaksut. Ostaja ei saa muuttaa ajoneuvoa rakenteellisesti ilman Santanderin kirjallista etukäteissuostumusta. Ostaja vastaa kaikista muutoksen mahdollisesti aiheuttamista ajoneuvon omistukseen, hallintaan tai käyttöön liittyvistä vero- ja maksuseuraamuksista tai vioista ja vaurioista. Ostaja on velvollinen teettämään ajoneuvon huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalista kulumisesta aiheutuvat korjaukset ajoneuvon valmistajan tai maahantuojan valtuuttamalla merkkikorjaamolla. Myös sellaiset korjaukset tai huolto-toimenpiteet, jotka eivät sisälly Huoltopakettiin, Ostajan on teetettävä ajoneuvon valmistajan tai maahantuojan valtuuttamalla merkkikorjaamolla. Santander ei vastaa huolto- tai korjaustoimenpiteistä, jotka eivät ole huoltokirjan mukaisen huolto-ohjelman mukaisia. Ostaja vastaa siitä, että ajoneuvon rakennetta, suorituskykyä tai käyttötarkoitusta ei ole muutettu ennen tämän sopimuksen voimaantuloa tai sen voimassaoloaikana. Huolto- tai korjausaika tulee varata kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Ostaja havaitsee tai tämän olisi pitänyt havaita ajoneuvossa oleva vika tai viat. Ajanvarauksen yhteydessä Ostajan tulee ilmoittaa kaikki havaitsemansa viat sekä huolto- ja korjaustarpeet. Jos vaurio tai vika edellyttää välitöntä korjausta tai vaarana on vaurion tai vian paheneminen, Ostajan on toimitettava ajoneuvo välittömästi korjattavaksi. Santanderilla tai ajoneuvon valmistajan tai maahantuojan valtuuttamalla merkkikorjaamolla on ajoneuvosta löytyneen vian tai sen vaurioitumisen jälkeen oikeus tarkastaa ajoneuvo. Jos ajoneuvon kunto tai tehtyjen korjausten laatu todetaan tavanomaista heikommaksi tai jos Ostaja ei ole ilmoittanut vauriosta ajoneuvon valmistajan tai maahantuojan valtuuttamalle merkkikorjaamolle tämän sopimuksen mukaisesti, tai muutoin ilmenee, että Ostaja on käyttänyt ajoneuvoa vastoin ajoneuvon valmistajan tai maahantuojan ohjeistusta tai laiminlyönyt huolehtia siitä tämän sopimuksen näiden ehtojen mukaisesti tai muuttanut sen rakennetta ilman Santanderin suostumusta, Santanderilla on oikeus purkaa Huoltopakettia koskeva sopimus välittömästi kohdan 2.7 mukaisesti.

2.7 Santanderilla on oikeus purkaa Huoltopakettia koskeva sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli:

 • Ostaja laiminlyö Huoltopaketin kuukausimaksun tai muun Huoltopakettia koskevan sopimuksen mukaisen maksun suorittamisen, eikä sitä ole suoritettu 30 päivän kuluessa laskun eräpäivästä lukien;
 • Santander irtisanoo ajoneuvoa koskevan Osamaksusopimuksen sen ehtojen mukaisesti;
 • Ostaja olennaisesti laiminlyö ajoneuvon tavanomaisen huollon ja hoidon, käyttää ajoneuvoa kilpa-, nopeus- tai taitoajokilpailussa tai muutoin tämän sopimuksen taikka automerkin antaman ajoneuvoa koskevan ohjekirjan vastaisesti tai estää Myyjää tai muuta Valtuutettua Korjaamoa suorittamasta ajoneuvon tarkastusta tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti;
 • Ostaja lakkauttaa maksunsa, hänet asetetaan selvitystilaan tai häneen kohdistetaan konkurssiuhkainen perintätoimenpide;
 • Myyjällä tai muulla Valtuutetulla Korjaamolla on ajoneuvon tarkastamisen jälkeen syytä olettaa, että ajoneuvon kilometrimittarin lukema ei vastaa todellista ajettua kilometrimäärää, eikä Ostaja kykene osoittamaan tällaista käsitystä vääräksi 30 päivän kuluessa;


Mikäli Santander purkaa Huoltopakettia koskevan sopimuksen tämän kohdan 2.7 mukaisesti, Ostaja on velvollinen välittömästi suorittamaan Santanderille kaikki puretun sopimuksen mukaiset maksamatta olevat maksuerät sekä jäljellä olevaan sopimusaikaan kohdistuvien Huoltopaketin kuukausimaksujen yhteismäärän lisättynä kaikella Santanderille aiheutuneella vahingolla. Tässä tilanteessa Ostaja menettää välittömästi oikeutensa Huoltopaketin mukaisten palveluiden käyttämiseen. Huoltopakettia koskevan sopimuksen purkaminen ei vaikuta muiden Osamaksusopimusta koskevien ehtojen voimassaoloon.